PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Informacje dla zawodników 2006

1. Zawody krajowe

1.1. Licencje zawodników

Zawodnicy uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZA muszą posiadać licencje zawodników PZA. Tryb składania wniosku o licencję zawodnika jest opisany w rozdziale 17 przepisów współzawodnictwa we wspinaczce sportowej organizowanego przez Polski Związek Alpinizmu.

Reprezentowanie klubu przez zawodnika

Z wnioskiem o licencję dla zawodnika występuje klub zawodnika lub sam zawodnik, jeżeli nie jest on członkiem klubu ani nie jest zatrudniony przez klub. Zgłoszenie zawodnika przez klub jest możliwe tylko przez kluby z licencjami PZA. Zawodnicy nie zgłoszeni przez klub z licencją PZA uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZA jako zawodnicy niezrzeszeni.

Przyznawanie licencji bezpośrednio przed zawodami

W 2006 roku wnioski licencyjne są rozpatrywane wyłącznie przez Biuro PZA, w związku z czym licencje nie będą przyznawane w czasie zawodów. Informację o własnej licencji można uzyskać pisząc na adres kws@pza.org.pl lub logując się na stronach PZA.

Zgłoszenia uczetnictwa w zawodach

W 2006 r. rejestracja zgłoszeń uczestnictwa w zawodach odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie przez klub lub zawodnika oficjalnego, internetowego formularza zgłoszenia w przewidzianym przepisami współzawodnictwa terminie. Dla każdych zawodów PZA terminy nadsyłania zgłoszeń i formularze zgłoszeniowe są podawane na stronie kalendarza imprez PZA. Zgłoszenie udziału zawodnika w zawodach w dniu zawodów powoduje obciążenie klubu/zawodnika opłatą porządkową w wysokości 200 zł (100 zł w przypadku członków PZA). Opłata porządkowa jest przekazywana organizatorowi zawodów.

Podstawa prawna i komentarz

Komentarz KWS PZA ws. licencji i zaświadczeń lekarskich jest dostępny tutaj.

1.2. Licencje dla klubów

Kluby uczestniczące we współzawodnictwie organizowanym przez PZA muszą posiadać licencje PZA. Tryb składania wniosku o licencję dla klubu jest opisany w rozdziale 17 przepisów współzawodnictwa we wspinaczce sportowej organizowanego przez Polski Związek Alpinizmu.

2. Zawody zagraniczne

2.1. Zasady kwalifikacji do kadry

Podstawą do kwalifikowania zawodników do kadry narodowej są Aktualizowany Ranking PZA (AR PZA) oraz klasy sportowe zawodników. Szczegółowe zasady przyznawania zawodnikom klas sportowych oraz kwalifikowania zawodników do kadry narodowej na imprezy mistrzowskie i pucharowe są opisane w rozdziałach 15 i 16 przepisów współzawodnictwa we wspinaczce sportowej organizowanego przez Polski Związek Alpinizmu.

Zawodnicy kwalifikujący się do kadry na podstawie klasy sportowej, muszą formalnie wystąpić do PZA z wnioskiem o nadanie klasy. Zawodnicy kwalifikujący się do kadry na podstawie AR PZA nie muszą nadsyłać, poza wnioskiem o licencję zawodnika PZA, żadnych dodatkowych wniosków.

Przez cały rok 2006 wszyscy członkowie kadry narodowej są ubezpieczeni przez PZA w zakresie NNW. Suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł.

Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do kadry muszą wystąpić z wnioskiem o przyznanie licencji PZA na bieżący rok oraz wnieść opłaty licencyjne PZA i UIAA, zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 1.1 oraz tabelą opłat. Zawodnicy nieposiadający licencji PZA i UIAA nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach międzynarodowych.

2.2. Zasady przyznawania dotacji na starty w zawodach międzynarodowych

Członkowie kadry startujący w zawodach zagranicznych mogą otrzymać dofinansowanie albo całkowity zwrot kosztów zgodnie z Tabelami A i B poniżej. W czasie wyjazdu można skorzystać tylko z jednej (wygodniejszej) formy dofinansowania, tzn. środki przyznawane na podstawie obu tabel nie sumują się.
Obie tabele dotyczą sposobu finansowania startów zawodników w zawodach pucharowych (Puchar Świata i Puchar Europy Juniorów). Dofinansowanie na zawody mistrzowskie (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata Juniorów) PZA przyznaje w drodze decyzji.

Tabela A

grupa wiekowaranga imprezymaksymalna wysokość dofinansowaniawarunki dofinansowania
seniorzy1000 zł
 • 1 miejsce w AR PZA po ostatnich zawodach w danej konkurencji,
 • w poprzednich zawodach rangi minimum PŚ w których zawodnik brał udział — osiągnięcie wyniku minimum: awansu do półfinału w prowadzeniu, awansu do ósemki na czas mężczyzn, awansu do czwórki na czas kobiet, awansu do finału w bolderingu.
juniorzyEYC1000 zł
 • 1 miejsce w AR PZA po zawodach PPJ poprzedzających eliminację EYC w konkurencji w prowadzeniu młodzieżowców,
 • minimum awans do półfinału w poprzednich zawodach rangi minimum EYC w danej konkurencji, w których zawodnik brał udział.

Objaśnienia do Tabeli A

 1. Na podstawie Tabeli A zawodnicy kadry narodowej mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazdy na zagraniczne zawody pucharowe organizowane przez UIAA.
 2. PZA może przyznać dofinansowanie na wniosek zawodnika w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości dofinansowania podanych w Tabeli A, poczynając od pierwszych zawodów w roku kalendarzowym aż do wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie.
 3. PZA wypłaca dofinansowanie po nadesłaniu przez zawodnika sprawozdania z imprezy, na podstawie dołączonych do sprawozdania rachunków wystawionych na PZA. W przypadku zawodników, którzy terminowo rozliczali się z dofinansowań uzyskanych wcześniej, Przewodniczący KWS może podjąć decyzję o przyznaniu zaliczki na wyjazd w wysokości pełnej kwoty dofinansowania.

Tabela B

Konkurencja Podstawa finansowania Sposób rozliczenia
PŚ — prowadzenie 10 miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ 2005 Pokój ze śniadaniem, opłata startowa i przejazd/przelot, zaliczka z góry
Miejsce w finale eliminacji PŚ 2006 (tylko jeżeli startuje ponad 26 uczestników) Pokój ze śniadaniem, opłata startowa i przejazd/przelot, zwrot po powrocie
16 (M*) albo 14 (K*) miejsce w eliminacji PŚ 2006 Pokój ze śniadaniem i opłata startowa, zwrot po powrocie
PŚ — boldering 10 (M) albo 8 (K) miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ 2005 Pokój ze śniadaniem, opłata startowa i przejazd/przelot, zaliczka z góry
10 (M) albo 8 (K) miejsce w eliminacji PŚ 2006 Pokój ze śniadaniem, opłata startowa i przejazd/przelot, zwrot po powrocie
12 miejsce w eliminacji PŚ 2006 Pokój ze śniadaniem i opłata startowa, zwrot po powrocie
PŚ — czas 4 miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ 2005 Pokój ze śniadaniem, opłata startowa i przejazd/przelot, zaliczka z góry
4 miejsce w eliminacji PŚ 2006 Pokój ze śniadaniem, opłata startowa i przejazd/przelot, zwrot po powrocie
8 miejsce w eliminacji PŚ 2006 Pokój ze śniadaniem i opłata startowa, zwrot po powrocie
PEJ 5 miejsce w klasyfikacji generalnej PEJ 2005 Pokój ze śniadaniem, opłata startowa i przejazd/przelot
miejsca 1-10** w eliminacji PEJ 2006 Pokój ze śniadaniem, opłata startowa
pozostałe miejsca w eliminacji PEJ 2006 Opłata startowa
*) M — mężczyźni, K — kobiety
**) W przypadku liczby startujących w danej kategorii niż 20 zajęte miejsce musi być lepsze niż połowy pozostałych uczestników

Objaśnienia do Tabeli B

 • PŚ: zwrot kosztów dotyczy tylko przelotów i kosztów pobytu (pokój i śniadanie) organizowanych przez PZA. W przypadku samodzielnej organizacji przelotu i pobytu, sposób finansowania musi zostać ustalony z Przewodniczącym KWS PZA.
 • W przypadku tych eliminacji PEJ, gdzie przejazd lub pobyt organizuje PZA, zgodnie z ww. zasadami pokrywane są tylko koszty związane z wyjazdem organizowanym przez PZA. Nie są pokrywane koszty samodzielnych przejazdów lub noclegów. W czasie przejazdów organizowanych przez PZA lub z wyznaczonym przez PZA opiekunem, rodzice/opiekunowie zawodników powinni podróżować i nocować osobno.
 • W razie dojazdu do miejsca zawodów samochodem (zamiast samolotem), pokrywane są koszty przejazdu w wysokości 0,09 euro za każdą osobę (zawodnika lub opiekuna wyznaczonego przez PZA) i kilometr odległości od miejsca zamieszkania do miejsca zawodów.
 • W przypadku przelotów pokrywane są wyłącznie koszty bilety lotniczych.
 • Koszty pobytu są opłacane przez PZA z góry lub wnoszone przez zawodnika/opiekuna w miejscu zawodów. O sposobie rozliczenia (zaliczka lub zwrot kosztów po powrocie) decyduje Przewodniczący KWS PZA.

Opiekunowie kadry

W czasie zawodów międzynarodowych PZA może pokryć koszty przejazdu i pobytu opiekunów kadry, którym dodatkowo przyznawana jest dieta w wysokości 35 euro za dzień zawodów. Koszty przejazdu i pobytu oraz diety mogą zostać wypłacone tylko w przypadku, gdy opiekunowie w czasie wyjazdu wykonują obowiązki, do których należy:

 • opieka nad zawodnikami w czasie przejazdu, zameldowania w hotelu i powrotu do domu,
 • rejestracja zawodników,
 • towarzyszenie zawodnikom w strefie izolacji,
 • zapis wideo startu wszystkich zawodników w czasie zawodów,
 • wnoszenie odwołań od decyzji sędziów (jeżeli konieczne),
 • pozostawanie w kontakcie telefonicznym z PZA.

Ograniczenia budżetu

W zależności od uzyskiwanych wyników, starty międzynarodowe mogą kosztować PZA mniej lub więcej. W przypadku ograniczonych możliwości finansowych PZA, szczególnie pod koniec roku kalendarzowego, Przewodniczący KWS PZA może zdecydować o zawieszeniu finansowania przez PZA startów w zawodach międzynarodowych w części lub w całości. Zawodnicy powinni się na bieżąco dowiadywać o możliwość zawieszenia finansowania startów wynikającą z ograniczeń budżetu PZA.

2.3. Zgłoszenia zawodników do startów w zawodach międzynarodowych

Zawodnicy występują o licencje międzynarodowe oraz zgłaszają się do startów w zawodach pucharowych i mistrzowskich UIAA za pośrednictwem KWS PZA. Ze względu na wprowadzony przez UIAA obowiązek przesyłania wniosków o licencję UIAA tradycyjną pocztą, konieczne jest występowanie o licencje międzynarodowe z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aby wystartować w zawodach międzynarodowych, zawodnik powinien:

 1. Posiadać licencję zawodnika PZA.
 2. Być zakwalifikowanym do właściwej kadry (zobacz zasady kwalifikacji do kadry).
 3. Posiadać licencję zawodnika UIAA. Aby otrzymać licencję UIAA trzeba wypełnić wniosek licencyjny (zob. też sposób wypełniania wniosku) i wnieść do PZA opłatę za licencję międzynarodową UIAA. PZA przesyła wniosek i opłatę do UIAA. Opłatę można wnieść najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem startu.
 4. Najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem startu — wnieść właściwą opłatę startową (dotyczy Mistrzostw i Pucharu Świata, w przypadku Pucharu Europy Juniorów opłatę wnosi się w czasie zawodów).
 5. Najpóźniej tydzień przed upływem teminu składania zgłoszeń do UIAA — zgłosić chęć uczestnictwa w wybranych zawodach, pisząc na adres kws@pza.org.pl.

2.4. Obowiązki członków reprezentacji

 • Zawodnicy korzystający z dofinansowania KWS PZA (lub ich rodzice/opiekunowie w przypadku juniorów) są zobowiązani do przesłania na adres PZA (pocztą na adres 00-666 Warszawa, ul Noakowskiego 10/12, oraz kopii pocztą elektroniczną na adres kws@pza.org.pl) sprawozdania z zawodów w terminie do 14 dni po zakończeniu imprezy, na którą otrzymali dofinansowanie. Do sprawozdania należy koniecznie dołączyć rachunki za noclegi, przejazdy itd., wystawione na Polski Związek Alpinizmu, 00-666 Warszawa, ul Noakowskiego 10/12, NIP 527-21-39-619, stanowiące podstawę do rozliczenia dotacji.
 • Pozostałe obowiązki członków reprezentacji określają przepisy współzawodnictwa UIAA i PZA.

Zobacz też informacje dla zawodników w latach:  2004 2005

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl