wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.10.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.10.2015

Opublikowano: 27-10-2015; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 17-12-2015; 20:26 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Michał Waś, Marek Wierzbowski, Tomasz Poznański, Piotr Kubicki, Marcin Zwoliński, Bogusław Kowalski.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Fundacja Wspinka.

  Krótko przedyskutowano aktualny status sprawy.
 2. Sprawy tatrzańskie (COS Betlejemka).

  Do PZA skierowane zostały wyjaśnienia ze strony MON w temacie incydentu w COS Betlejemka. Stosowna informacja zostanie przekazana do bezpośrednio zainteresowanych stron (w tym autorki skargi na zachowanie żołnierzy w obiekcie COS).
 3. Regulamin kadry szkoleniowej.

  T. Poznański poinformował, iż zweryfikował Regulamin kadry szkoleniowej PZA pod kątem kursu trenerskiego. Stwierdził, że istnieją w nim zapisy, które wymagają korekty. W toku dyskusji ustalono, iż zaproponowane pierwotnie zmiany do treści Regulaminu nie zostaną wprowadzone. T. Poznański stwierdził, iż propozycja P. Xięskiego, aby wymagać od uczestników takiego kursu realizacji unifikacji instruktora PZA jest rozsądna i rozwiązuje problematyczną kwestię.

  Drugą kwestią dot. Regulaminu i ew. korekty to zagadnienie uczestnictwa trenera w wyjazdach z zawodnikami. Po krótkich wyjaśnieniach T. Poznańskiego P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie usunięcia z Regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA pkt 3.6 c):

  „3.6. Trener Wspinaczki Sportowej PZA (wszystkie klasy) posiada uprawnienia IRW oraz IS, a ponadto ma prawo do:

  a) prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu wspinaczki sportowej na
  kursach instruktorskich, trenerskich i innych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,

  b) prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich,

  c) wyjazdów z zawodnikami na zawody finansowane ze środków PZA w
  charakterze menadżera lub trenera reprezentacji,

  d) wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA.”


  Wynik głosowania:
  Za – 8

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób. Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych.

 4. Odsłonięcie pomnika alpinistów z KW Katowice – zaproszenie PZA.

  P. Xięski jako Prezes KW Katowice zaprosił do uczestnictwa w uroczystości odsłonięcia pomnika.
 5. Akademickie Mistrzostwa Świata 2016.

  Temat przesunięty na kolejną skypekonferencję Zarządu.
 6. Pismo z MSiT z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

  Krótko przedyskutowano przebieg współpracy z MSiT. Uznano, iż należy położyć nacisk na to, żeby uświadomić beneficjentom, że środki pieniężne nie pochodzą ze źródeł własnych Związku, ale z dotacji, której otrzymanie wiąże się z koniecznością spełniania określonych wymogów, te zaś bezpośrednio przekładają się na jej odbiorców (tj. uczestników wypraw finansowanych z tej dotacji itd.).
 7. Taternik + sprawa kandydatów na redaktora naczelnego.

  Wywiązała się krótka dyskusja na temat koncepcji rozwoju Taternika przestawiona przez Józefa Soszyńskiego. Według P. Xięskiego, nie wszystko to co zostało zaproponowane przez J. Soszyńskiego jest realnie do prowadzenia, np. możliwość konkurowania z profesjonalnymi portalami itd. Związek nie dysponuje ani takimi mocami osobowymi, ani finansowymi. Przy czym nie należy jednocześnie gasić zapału uczestników Rady, a raczej zachęcać do werbalnego sprawdzania rozważanych koncepcji i pomysłów.

  Temat jest bardzo szeroki w związku z czym P. Xięski zaproponował spotkanie w odrębnym terminie i w gronie osób bezpośrednio zainteresowanych tematem Taternika.
 8. Termin WZD PZA 2016.

  Ustalono, że termin WZD PZA 2016 zostaje bez zmian tj. 21-22/05. i nie będzie przesuwany z uwagi na zjazd seniorów (pismo Barbary Morawskiej). Zmiana terminu wiąże się niestety ze zbyt dużym ryzykiem niskiej frekwencji ze strony delegatów.
 9. Uzyskania Stopnia Trenera Wspinaczki Sportowej PZA I klasy.

  T. Poznański wyjaśnił, iż w Regulaminie jest zapis, że trenerem I klasy może zostać trener II klasy po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach. B. Kowalski wyjaśnił, iż w obecnej ustawie o sporcie nie ma tak szczegółowego rozbicia na stopnie trenerskie. Przy czym niektóre Urzędy Miasta, Uczelnie pozostawiły również takie wymagania co do stopnia trenerskiego. W ocenie zebranych trudno stwierdzić, czy nadawanie takich stopni ma sens, jeśli nie wynika to bezpośrednio z ustawy o sporcie. KWSk ma się nad tym zagadnieniem zastanowić i zarekomendować rozwiązanie.
 10. KFG 2015 – udział PZA.

  Zgodnie uznano, iż udział Związku w Festiwalu należy kontynuować i podtrzymać zeszłoroczną koncepcję stoiska (przystanek wybitnych osobistości ze środowiska).

Partnerzy