wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > 5 zebranie Zarządu PZA

5 zebranie Zarządu PZA

Opublikowano: 25-10-2005; 16:11 przez mteg

Sprawozdanie z 5 zebrania Zarządu PZA w dniu 20.06.2005

1. Zatwierdzono protokół 4. zebrania Zarządu z dn. 6.05.2005 – jednogłośnie.

2. Zatwierdzono protokół 7. zebrania Prezydium Zarządu z dn. 13.06.2005

– 6 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu

3. Sprawa Hejszowiny: postanowiono wystosować pismo do dyrektora i
rozpocząć rozmowy. Pełnomocnikami Zarządu PZA ds. kontaktów z PNGS
zostali kol. kol. Jakub Kamiński i Marek Szarkowski z Łódzkiego Klubu
Wysokogórskiego.

4. Kol. Włodzimierz Porębski – Przewodniczący Komisji Tatrzańskiej
poinformował o przygotowaniach do uruchomienia baz tatrzańskich PZA.

Zarząd zatwierdził skład Komisji Tatrzańskiej w składzie:

– Włodzimierz Porębski – przewodniczący

– Elżbieta Fijałkowska

– Artur Paszczak.

Kolega Włodzimierz Porębski został dokooptowany do składu Zarządu

– jednogłośnie.

5. Zapoznano się z aktualną sytuacją ścianki wspinaczkowej Klubu „Gawra”.
Zarząd zatwierdził udzielenie pełnomocnictwa do rozmów ze szkołą i klubem
„Gawra” Koledze Michałowi Szymańskiemu z firmy Monolit.

6. Zarząd podjął uchwałę o podpisaniu II etapu programu „EQUAL” oraz
powołał na stanowisko koordynatora programu ze strony Partnera – PZA
Kol. Magdalenę Słupińską – jednogłośnie.

7. Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków PZA następujące
kluby:

– Lubelski Klub Wysokogórski w Lublinie,

– Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Zakopanem,

Uchwałę zatwierdzono jednogłośnie.

8. Omówiono szczegóły projektu kontraktu menagerskiego Sekretarza PZA.

9. Zatwierdzono „Kartę pracy ekipera” wg wzoru zaproponowanego przez
kol. P. Xięskiego.

– jednogłośnie

10. Przyjęto treść pisma do kol. A. Marcisza w sprawie wyjaśnienia kwestii
związanych z uaktywnieniem stopnia instruktora – jednogłośnie.

11. W związku z odwołaniem kol. Renaty Piszczek z dn. 28.04.2005 r.
dotyczącym uchylenia udzielonego jej w dn. 14.04.2005 r. upomnienia
za „zaniedbanie obowiązków teamu kadry narodowej PZA we wspinaczce s
portowej” Zarząd stosunkiem głosów 4 za, 2 przeciw, 3 wstrzymało się
-podtrzymał decyzję Komisji Wspinaczki Sportowej.

12. Sprawy inne

A. Zarząd PZA podjął uchwałę upoważniającą Rafała Kardasia – Skarbnika PZA
do podpisywania umów o charakterze finansowym – jednogłośnie.

B. Zarząd PZA na wniosek Komisji Szkolenia nadał stopień instruktora-seniora
kol. Wiesławowi Burzyńskiemu, posiadającemu obecnie licencję I A/44
– jednogłośnie.

C. Zarząd PZA zatwierdził wniosek kol. Z. Skoczylasa o wystąpienie do
Prezydenta RP o odznaczenie państwowe dla Marii Łapińskiej – kierowniczki
Schroniska w Morskim Oku.

Partnerzy