wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > KONKURS NA STANOWISKA TRENERÓW GRUP SZKOLENIOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU NA STANOWISKA:

KONKURS NA STANOWISKA TRENERÓW GRUP SZKOLENIOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU NA STANOWISKA:

Opublikowano: 16-01-2019; 18:44 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 20-01-2019; 14:01 przez Emilia Karnecka

1/ trenera grupy szkoleniowej młodzieżowców,
2/ trenera grupy szkoleniowej juniorów,
3/ trenera grupy szkoleniowej juniorów młodszych i młodzików.

Od kandydatów wymagane jest przedstawienie na piśmie:

 • celów, zadań i założeń strategicznych nawiązujących do zakresu współpracy w określonych poniżej obszarach;
 • koncepcji współpracy z trenerami klubowymi zawodników kadr narodowych oraz zespołami wspomagającym realizację procesu szkoleniowego;
 • propozycji dotyczących innowacyjności procesu organizacji szkolenia sportowego danej grupy szkoleniowej.

Termin składania ofert:
Oferty wraz z dokumentami oraz opracowaniami pisemnymi należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko trenera grupy szkoleniowej PZA – nazwa grupy szkoleniowej” do dn. 30.01.2019 r. do godz. 12:00 do siedziby Polskiego Związku Alpinizmu. Oferty powinny szczegółowo odnosić się do przedstawionych wymagań.

Warunki szczegółowe:

Cele podstawowe: Trener danej grupy szkoleniowej odpowiedzialny będzie za kreowanie i realizację szkolenia sportowego PZA wybranych kategorii wiekowych objętych szkoleniem (z uwzględnieniem współpracy z pionem szkoleniowym PZA), wyznaczaniem ścieżki kariery sportowej, poszukiwaniem talentów i modelowaniem ich procesu szkoleniowego celem podniesienia poziomu sportowego i uzyskania znaczących wyników. Cele podstawowe realizowane będą w oparciu o współpracę z pionem szkolenia PZA.

Główne obowiązki:

w zakresie szkolenia:

 • przygotowywanie perspektywicznych i rocznych programów w zakresie działalności sportowej danej grupy szkoleniowej, w tym niezbędnej dokumentacji;
 • współpraca m.in. z KWS w zakresie przygotowań do krajowych imprez mistrzowskich oraz międzynarodowych imprez mistrzowskich;
 • poszukiwanie utalentowanych zawodników oraz modelowanie ich procesu szkoleniowego;
 • merytoryczny nadzór i udział w realizowanych przez PZA programach i zadaniach w ramach szkolenia sportowego;
 • monitoring realizacji oraz efektów pracy trenerów i zawodników w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego danej grupy szkoleniowej;
 • monitoring realizacji procesu szkoleniowego oraz badań wydolnościowych;
 • współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi w zakresie innowacyjności procesu szkolenia sportowego;
 • realizacja procesu doszkalania kadr instruktorskich i trenerskich PZA;

w zakresie własnym:

 • systematyczne doskonalenie zawodowe, w tym obowiązkowy udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez PZA oraz MSiT;
 • współpraca z trenerami klubowymi i kadry narodowej;

w zakresie administracyjnym:

 • analiza możliwości, przygotowywanie wstępnych ofert i wniosków dotyczących uruchamiania środków finansowych z instytucji zajmujących się sportem;
 • terminowe przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej i materiałów dotyczących szkolenia sportowego danej grupy szkoleniowej;
 • przygotowywanie niezbędnych do realizacji zadań regulaminów i zarządzeń dotyczących danej grupy szkoleniowej;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji procesu treningowego w zakresie jego planowania i realizacji (sprawozdawczość merytoryczna akcyjna oraz roczna);
 • nadzorowanie polityki przydziału sprzętu sportowego użytkowanego przez trenerów i zawodników danej grupy szkoleniowej.

Wymagania niezbędne dotyczące kandydata:

 • wykształcenie min. średnie;
 • uprawnienia – minimum instruktor wspinaczki sportowej;
 • wiedza i doświadczenie we współzawodnictwie międzynarodowym IFSC we wspinaczce sportowej, tj. minimum dwukrotnie w ciągu ostatnich 5 lat kandydat winien uczestniczyć w roli trenera lub zawodnika we współzawodnictwie PZA lub IFSC;
 • wiedza i doświadczenie we współzawodnictwie krajowym PZA we wspinaczce sportowej, w tym minimum dwukrotnie w ciągu ostatnich 3 lat kandydat winien uczestniczyć w roli trenera lub kierownika sekcji w zawodach PZA;
 • kandydat nie może być czynnym zawodnikiem kadry narodowej PZA;
 • wiedza z zakresu krajowych i europejskich przepisów we wspinaczce sportowej,
 • udokumentowanie dotychczasowej pracy zawodowej oraz wyników sportowych uzyskanych przy udziale kandydata;
 • praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów sportowych (ustawa o sporcie, ustawa o stowarzyszeniach) we wspinaczce sportowej, a w szczególności konkurencji olimpijskich.

Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 • znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • znajomość założeń systemu sportu młodzieżowego;
 • znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu;
 • umiejętność koordynowania procesów o wysokim stopniu złożoności;
 • dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych krajowych oraz zagranicznych wyjazdów służbowych;
 • znajomość obsługi komputera (MS Office: word, excel).

Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 • szczegółowy życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (należy podać instytucje nadające uprawnienia);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień;
 • pisemny ogólny roczny projekt programu szkolenia w poszczególnych grupach szkoleniowych;
 • pisemne oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko osobie żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.

Procedura i przebieg konkursu:

 1. Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty od strony formalnej, następnie wybrane oferty wraz z uzasadnieniem przedstawi Zarządowi PZA;
 2. Komisja konkursowa zaprosi wybranych kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne poprzedzone prezentacją kandydata celem wyłonienia koordynatorów danej grupy szkoleniowej;
 3. Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować do Zarządu PZA o unieważnienie konkursu;
 4. dokumenty należy składać do dnia 30.01.2019 r.

Polski Związek Alpinizmu zastrzega sobie prawo unieważnienia wyników konkursu bez podania przyczyn.

Warszawa, dn. 15.01.2019 r.

Partnerzy
Partnerzy techniczni