wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na wymianę poszycia dwóch ścian wspinaczkowych

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na wymianę poszycia dwóch ścian wspinaczkowych

Opublikowano: 3-12-2021; 10:34 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 3-12-2021; 10:38 przez Emilia Karnecka

I. Postanowienia Ogólne

Organizatorem konkursu ofert jest Polski Związek Alpinizmu 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 24 NIP 527-21-39-619 telefon +48 504 002 610, strona internetowa www.pza.org.pl – zwany dalej Zamawiającym

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Zamawiającym zamierza wyłonić jednego Wykonawcę zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

II. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:
wymiana poszycia dwóch ścian wspinaczkowych dla Polskiego Związku Alpinizmu

Specyfikacja dotycząca wymagań należnych do spełnienia dla poszycia dwóch ścian wspinaczkowych, znajduje się poniżej.

Poszycie ścian objęte realizacją zamówienia powinno być wykonane zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi uchwytów wspinaczkowych (PN-EN 12572:2008/2017).

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. sporządzenia wstępnego harmonogramu prac objętych konkursem,
 2. uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznych terminów realizacji zadania,
 3. dostarczenia poszycia ścian pod wskazaną lokalizację (ul. Prosta 57, 25-385 Kielce) w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem podczas transportu,
 4. przeprowadzenia demontażu starego poszycia i montażu nowego poszycia przy zachowaniu wszelkich zasad BHP związanych z tym zakresem prac.

Szczegółowy opis zamówienia:

 1. demontaż i złożenie starego poszycia z obu ścian wspinaczkowych (ul. Prosta 57, 25-385 Kielce),
 2. wykonanie i dostawa wg opisów jak w pkt. 4) i 5) poniżej nowego poszycia ścian wspinaczkowych wraz z zakończeniem zwieńczenia ściany od góry, dla obu modułów,
 3. montaż nowego poszycia na obu ścianach wspinaczkowych z uwzględnieniem, że:
  – zakończenie zwieńczenia ściany od góry, dla obu modułów, ma stanowić impregnowaną część chwytną (nie mogą to być kanty paneli),
  – dokładność zejścia (spasowania) płyt nie może przekroczyć 1 mm we wszystkich płaszczyznach,
  – wyklucza się użycie szpachli, klejenia lub innych spoin,
  – sposób mocowania płyt do konstrukcji musi być tak rozwiązany, by śruby/wkręty mocujące były równe z płaszczyzną płyt,
  – poszycia ścianki musza spełniać normę PN-EN 12572: 2008/2017.
 4. duża ściana wspinaczkowa:
  – poszycie około 104 m2,
  – sklejka 18 mm, odwzorowująca istniejący rozmiar i kształt płyt, rozkład gniazd, kantów, kątów, sposobu łączenia płyt ze sobą oraz przytwierdzenia ich do konstrukcji nośnej,
  – płyty laminowane przynajmniej jednostronnie (od strony metalowej konstrukcji nośnej), impregnowane boczne krawędzie płyt,
  – płyty malowane jednostronnie (od strony wspinaczkowej) farbą akrylową wodorozcieńczalną, o strukturze dla PN-EN 12572:2008/2017,
  – kolor jasnoszary oraz ciemnoszary lub inne (nr RAL do potwierdzenia z Zamawiającym),
  – kantówki łączeniowe – drewno KVH C24 – impregnowane, w ilości niezbędnej do wymiany uszkodzonych elementów (max. do 10% łącznej długości kantówek),
  – t-nutt’y – ocynkowane, w ilości aktualnej siatki montażowej plus dodatkowo 100 szt. na późniejszą wymianę zużywających się w czasie eksploatacji (gniazda do chwytów nakręcanych, ocynkowane nakrętki pazurkowe nakręcane M10 – mocowane na wkręty) – siatka 15 cm x 15 cm, na całej powierzchni ścinki (także w okolicach miejsc łączenia paneli)
 5. mała ściana wspinaczkowa:
  – poszycie około 46 m2,
  – sklejka 18 mm, odwzorowująca istniejący rozmiar i kształt płyt, rozkład gniazd, kantów, kątów, sposobu łączenia płyt ze sobą oraz przytwierdzenia ich do konstrukcji nośnej,.
  – płyty laminowane przynajmniej jednostronnie (od strony metalowej konstrukcji nośnej), impregnowane boczne krawędzie płyt
  – płyty malowane jednostronnie (od strony wspinaczkowej) farbą akrylową wodorozcieńczalną, o strukturze dla PN-EN 12572:2008/2017,
  – kolor jasnoszary oraz ciemnoszary lub inne (nr RAL do potwierdzenia z Zamawiającym),
  – kantówki łączeniowe – drewno KVH C24 – impregnowane, w ilości niezbędnej do wymiany uszkodzonych elementów (max. do 10% łącznej długości kantówek)
  – t-nutt’y – ocynkowane, w ilości aktualnej siatki montażowej (gniazda do chwytów nakręcanych, ocynkowane nakrętki pazurkowe nakręcane M10 – mocowane na wkręty) – siatka 15 cm x 15 cm, na całej powierzchni ścinki (także w okolicach miejsc łączenia paneli).
 6. wykonanie obmiaru powykonawczego ścian będącego przedmiotem niniejszego konkursu ofert (wyliczenie faktycznej ilości m2 poszycia obu ścian), który po akceptacji przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do ostatecznego wyliczenia wynagrodzenia dla oferenta,
 7. wykonanie wyrysów wszystkich płyt poszycia obu ścian wspinaczkowych i przekazanie ich Zamawiającemu w pliku .dwg (wg oprogramowania AutoCAD).

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin wykonania wraz z dostarczeniem w terminie do 28 grudnia 2021 roku.
Miejsce realizacji zamówienia wskazane przez Zamawiającego: ul. Prosta 57, 25-385 Kielce.

IV. Warunki udziału w konkursie ofert oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają określone warunki dotyczące:
  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

  Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej pięciu budów ścian wspinaczkowych w tym jednej o powierzchni ściany minimum 500m2 wraz z dostarczeniem chwytów wspinaczkowych, na której rozegrano zawody międzynarodowe z kalendarza IFSC lub Puchar Polski.

  c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

  d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w konkursie będzie dokonana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający.
 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IV.1 niniejszego ogłoszenia, nie później niż na dzień składania ofert.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale IV ust.1 ogłoszenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o wykonanych dostawach, których ilość, wartość i zakres odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale IV pkt 1 lit. a) i b) ogłoszenia;

  Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
  – poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi,
  – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

  W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę 1.000.000,00 zł;

 2. ponadto do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie ofert mogą być przesłane w formie podpisanego skanu.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winne być złożone w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.

  Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Sposób przygotowania oferty 

 1. Oferta powinna zostać przygotowana wg stawki za 1 m2 poszycia wraz z podaniem kwoty netto za 1 m2 oraz stawki VAT.
 2. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres email: biuro@pza.org.pl. W tytule należy podać „Konkurs ofert na dostawę poszycia dwóch ścian wspinaczkowych”
 3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

VIII. Wprowadzanie zmian do ogłoszenia

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.pza.org.pl.

IX. Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego będzie cena i wiarygodność Oferenta.

X. Warunki i terminy płatności

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w umowie.

XI. Termin i miejsce składania ofert

Nieprzekraczalny termin składania ofert do dnia 8 grudnia 2021.

Drogą elektroniczną na adres: biuro@pza.org.pl lub osobiście do biura PZA ul. Mokotowska 24, Warszawa (biuro czynne we wtorek grudnia 2021 i czwartek 9 grudnia 2021 w godz. 8:00 – 16:00).

+ Pobierz załącznik PDF (powyższa specyfikacja konkursowa)

Partnerzy
Partnerzy techniczni