wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura

Opublikowano: 1-12-2016; 15:34 przez Marek Karnecki | Modyfikacja: 1-12-2016; 15:36 przez Marek Karnecki

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura.

Oferty można składać do dnia 9 grudnia 2016 r. do godziny 12:00.

Poniżej przedstawiamy założenia konkursowe:

1.    Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum 5 – letni staż pracy na stanowisku obsługującym dotacje państwowe (preferowany w administracji publicznej), dającym praktyczną znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia sportowego w zakresie rzeczowo – finansowym,
  w tym roczny na stanowisku kierowniczym, z szczególnym uwzględnieniem sportów objętych programem igrzysk olimpijskich;

 • znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki;

 • zdolności organizacyjne oraz umiejętność kierowania zespołem pracowniczym;

 • znajomość odpowiednich przepisów, w tym: ustawy o sporcie, stowarzyszeniach, zamówieniach publicznych oraz rozporządzeń właściwego ministra;

 • znajomość języka angielskiego.

2.    Podstawowy zakres obowiązków Dyrektora Biura PZA: 

 • kierowanie biurem PZA;

 • prowadzenie bieżących spraw;

 • gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZA;

 • organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Zarządu i innych organów PZA;

 • uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu;

 • opracowywanie projektów planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych;

 • współpraca ze sponsorami Związku w zakresie redagowania sprawozdań zgodnych
  z wymogami zawartych umów;

 • współpraca z klubami oraz okręgowymi związkami.

3.    Przy ocenie kandydatów Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZA będzie brała w szczególności pod uwagę:

 • doświadczenie zawodowe,

 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy.

4.    Dokumenty wymagane w ofertach składanych przez kandydatów:

 • życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 • list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności;

 • sporządzony na piśmie projekt programu organizacji pracy Biura PZA.

5.    Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie swoich aplikacji  w siedzibie Polskiego Związku Alpinizmu, 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24 lub o przesłanie aplikacji elektronicznie na adres biuro@pza.org.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.12.2016 r.

 • wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PZA.”

6.    Procedura i przebieg konkursu:

 1. Przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.

 3. Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia  30.12.2016 r. na stronie Polskiego Związku Alpinizmu (www.pza.org.pl).

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu

Partnerzy