wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs doszkalający dla instruktorów PZA

Kurs doszkalający dla instruktorów PZA

Opublikowano: 29-04-2006; 19:18 przez mteg

12 maja rozpocznie się część ogólna kursu doszkalającego
dla instruktorów PZA w celu uzyskania uprawnień instruktorskich:
wspinaczka wysokogórska i alpinizm jaskiniowy.


Kurs przeznaczony jest tylko dla instruktorów PZA: taternictwa,
alpinizmu i taternictwa jaskiniowego. Składa się z dwu części: ogólnej
i specjalistycznej.

Część ogólna

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, rozpocznie się w piątek 12 maja
o godz. 17. Spotykamy się w siedzibie PKOLu w Warszawie, ul. Wybrzeże
Gdyńskie 4. Trzeba mieć ze sobą dokument ukończenia co najmniej szkoły
średniej (oryginał i kserokopię). Wpłaty (koszt kursu zostanie określony
w późniejszym terminie) dokonywać będzie można na konto firmy
organizującej szkolenie (te dane zostaną podane również w terminie
późniejszym) lub bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.

W części ogólnej mogą również uczestniczyć instruktorzy wspinaczki
skalnej PZA oraz kandydaci na najbliższe kursy instruktorskie.

Część specjalistyczna

Część specjalistyczna będzie zorganizowana przez Zakład Alpinizmu AWF
Kraków. Kierownikiem kursu będzie prof. Andrzej Matuszyk. Kurs
składać się będzie z dwu etapów.

Etap pierwszy, teoretyczny odbędzie się najprawdopodobniej w dniach
2–4 czerwca 2006 r. Będzie wspólny dla instruktorów wspinaczki
wysokogórskiej i alpinizmu jaskiniowego. Warunkiem uczestniczenia
w części specjalistycznej kursu instruktorskiego jest złożenie
do 15 maja 2006 r. w Zakładzie Alpinizmu dokumentów: (wymagania AWF
http://www.awf.krakow.pl/3.pdf):

 1. Druk zgłoszenia (wg. wzoru Studium Doskonalenia i Kształcenia
  Kadr AWF Kraków http://www.awf.krakow.pl/1.pdf).
 2. Minimum średnie wykształcenie, ksero potwierdzone w miejscu wydania
  lub pracy.
 3. Polisa lub kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
  wypadków potwierdzona przez zakład pracy lub ubezpieczyciela, lub pisemne
  oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia.
 4. Zdjęcie (2 sztuki 3,5 x 4,5).
 5. Aktualne zaświadczenie od lekarza profilaktyka (medycyny sportowej
  lub medycyny pracy).

Aby ułatwić gromadzenie dokumentów proponujemy:

 1. do 11 maja 2006 r. nadesłać na adres agnieszka.gajewska@pza.org.pl
  wypełniony druk zgłoszenia http://www.awf.krakow.pl/1.pdf),
 2. na kurs w Warszawie (12.05.2006) dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne
  oraz kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie
  (potwierdza kandydat lub instytucja która wydała dokument),
 3. ubezpieczenie zbiorowe wszystkich uczestników części specjalistycznej,
  w związku z czym prosimy o nie wpisywanie numeru polisy ubezpieczenia NNW
  w druku zgłoszenia (finansowane przez PZA),
 4. w czasie trwania części ogólnej kursu w Warszawie w dniach
  12–13 maja 2006 r. możliwe będzie badania przeprowadzane przez lekarza
  sportowego w celu uzyskania koniecznego zaświadczenia o braku
  przeciwwskazań do uczestniczenia w części specjalistycznej kursu
  instruktorskiego. Osoby zainteresowana tą formą uzyskania zaświadczenia
  proszone są o przywiezienie wyników badań laboratoryjnych i rtg klatki
  piersiowej (o ile w ciągu ostatniego roku takie badania były wykonywane)
  oraz dokumentacji dotyczącej przebytych chorób i leczenia.

Drugi etap części specjalistycznej przeprowadzony będzie oddzielnie
dla instruktorów wspinaczki wysokogórskiej i alpinizmu jaskiniowego.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas warszawskiej części
kursu w dniu 14 maja.

Wstępnie planowane jest:

 1. dla instruktorów wspinaczki wysokogórskiej — informacje szczegółowe
  u kierownika organizacyjnego Darka Porady,
 2. dla instruktorów alpinizmu jaskiniowego proponowany jest termin
  bezpośrednio po etapie teoretycznym części specjalistycznej kursu
  (kierownik organizacyjny Andrzej Ciszewski).


W razie wątpliwości proszę kontaktować się po 3 maja z Agnieszką
Gajewską, tel. 603 789 213 lub pod adresem
agnieszka.gajewska@pza.org.pl.

Partnerzy
Partnerzy techniczni