wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Tatry > Gdzie (nie) wolno wspinać się w TANAP-ie

Gdzie (nie) wolno wspinać się w TANAP-ie

Opublikowano: 16-01-2007; 18:55 przez mteg

Kolega Jasiek Mosakowski z Trójmiasta przetłumaczył z języka słowackiego
na polski (dziekujemy Ci, Jasiu) tekst umieszczony na stronie internetowej
TANAP, dotyczacy rejonów wyłączonych ze wspinania, a także terminów
tych wyłaczeń.


Horolezectvo a skalolezectvo sa môže vykonávať na celom území
národnéhoparku okrem lokalít:


Taternictwo i wspinaczkę skalną można uprawiać na całym obszarze parku
narodowego za wyjątkiem sektorów:


a. masív Širokej Javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky,
Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti
tvorí spojnica Veľký Žabí štít — České pleso — Hviezdoslavov vodopád
— Litvorové pleso — Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup
do Českej
doliny okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára od 21. decembra
do 20. marca so zostupom cez Mlynárovo sedlo),


a. Masyw Szerokiej Jaworzyńskiej aż Zielonego Wierchu Jaworowego, Dolina Rówienek, Dolina Świstowa i górne partie
Doliny Białej Wody; południową granicę tego obszaru tworzy linia
Żabi Szczyt Wyżni — Ciężki Staw — Kacza Siklawa — Litworowy Staw
— Rohatka (ograniczenie nie odnosi się do podejścia do Doliny Ciężkiej
przy Ciężkim Potoku i do rejonu Małego Młynarza od 21 grudnia
do 20 marca z zejściem przez Młynarzową Przełęcz),


b. Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná
časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom
a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup
do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením
Snehových veží zo severu),


b. Dolina Kołowa ze wszystkimi przyległymi kotłami i ścianami,
północno-wschodnia część Czarnej Doliny Jaworowej ograniczona
od południa Czarnym Jaworowym Potokiem i Śnieżną Granią (ograniczenie
nie odnosi się do podejścia do Śnieżnej Doliny z Doliny Małej Zimnej
Wody przez Śnieżną Przełęcz obchodząc Śnieżną Grań od północy),


c. Belianske Tatry,


c. Tatry Bielskie,


d. Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,


d. Dolina Huncowska włącznie z południowo-wschodnią częścią Rakuskiej Czuby,


e. Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku,


e. Dolina Sławkowska włącznie ze wszystkimi skalnymi ścianami
aż do Granackiej Ławki,


f. Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva — Končistá
a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),


f. Dolina Stwolska ograniczona od północy granią Osterwa — Kończysta
a od południa trasą turystyczną (magistrala),


g. oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka,
Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí
hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí
chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka
od 21. decembra do 20. marca s nástupom spod steny cez Furkotské sedlo),


g. rejon Krywania ze wszystkimi przyległymi graniami i dolinami
(Niewcyrka, Krywańskie Koryto, Szkaradny Żleb, Ważecka, Sucha Ważecka),
od północnego-wschodu granicę tworzy grań Hrubego a wschodnią
granicę grań Furkotnych Turni i Kozi Grzbiet (ograniczenie
nie odnosi się do Ramienia Krywania z doliny Niewcyrki
od 21. grudnia do 20. marca z podejściem pod ściany przez
Furkotną Przełęcz),


h. všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier.


h. wszystkie narodowe rezerwaty przyrody Tatr Zachodnich.

* * *


I jeszcze wyciąg z regulaminu TANAP – może też ktoś przetłumaczy?1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých
zväzoch.


2. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických
a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných
chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti
horolezeckej klasifikácie vyšším ako II.stupeň, pričom použijú trasu čo
najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných
výstupoch môžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti
horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo – Jahňací štít,
Veľká Svišťovka – Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti
sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v
zimnom období od 21. decembra do 20. marca v obidvoch smeroch, keď terén
tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik.


3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej
organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov
ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú
oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5). Počas výcviku
začiatočníkov musí byť osoba, ktorá sa nemôže preukázať takýmto preukazom,
sprevádzaná inštruktorom horolezectva.


4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia
nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii
vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely
výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti. Náročnejšie viacdňové
podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť
Správe národného parku.


5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a
cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade
uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za
priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými
členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho
lanového družstva vykonať po ňom pátranie.


6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

Partnerzy