wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Decyzje Zarządu > Przyjęcie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PZA za rok 2020

Przyjęcie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PZA za rok 2020

Opublikowano: 8-01-2021; 0:03 przez Iwona Bocian

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia  Zarządzenia nr 1/2020 w brzemieniu:

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 z dnia 02.12.2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

  1. Rodzaj inwentaryzacji: roczna.
  2. Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji: spis z natury.

Spisem z natury należy objąć:

  • pieniężne składniki majątkowe – gotówka w kasie,
  • materiały w magazynie Polskiego Związku Alpinizmu,
  • środki trwałe,
  • pozostałe materiały pozabilansowe – składniki majątkowe wg ewidencji ilościowo-wartościowej.

Z powodu pandemii COVID-19 wprowadza się możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji tj. porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

  1. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2020 r.
  2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 02.12.2020 do 31.12.2020 r.
  3. Inwentaryzację drogą spisu z natury przeprowadzą osoby wyznaczone przez kierownika jednostki z wykorzystaniem arkuszy spisowych.

W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji w dniu 22/12/2020) brało udział 11 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Wynik głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy
Partnerzy techniczni