wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.12.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.12.2018

Opublikowano: 21-01-2019; 15:36 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza, Janusz Ryszewski, Miłosz Jodłowski, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Gość: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

 1. Zmiany formalne na stronie internetowej Związku (sekcja decyzje PZA).

Ustalono, że na stronie internetowej Związku:

 1. zostanie zmieniona nazwa sekcji „Decyzje Zarządu PZA podjęte drogą obiegową (elektroniczną)” na: „Decyzje Zarządu PZA”.

Zmiana uzasadniona jest tym, iż w tej sekcji obecnie w celach porządkowych publikowane są wszystkie decyzje Zarządu również te podjęte w trakcie zebrań Zarządu, a nie tylko te które zostały podjęte drogą elektroniczną (tj. na grupie dyskusyjnej Zarządu).

 1. decyzje Zarządu będą publikowane m.in. w sekcji wskazane w pkt a) niezwłocznie po ich podjęciu, a nie jak to jest obecnie, dopiero po publikacji relacji z zebrania Zarządu na stronie PZA.

 1. Regulaminu wynagradzania na imprezach PZA – projekt dokumentu do dyskusji.

Dyskusja na temat regulaminu wynagradzania został podjęty przez M.Jodłowskiego jako autora projektu regulamin. We wstępnie Miłosz wyjaśnił, iż problematyka wynagradzania osób pracujących przy imprezach organizowanych przez PZA jest znany i wymaga to uregulowania. W opinii Miłosza śladem ustawy kominowej powinna być ustalona stawka maksymalna. W projekcie regulaminu zostały zaproponowane stawki, nieco niższe od cen rynkowych.

Dwie kwestie wymagające w regulaminie doprecyzowania:

 1. kluczowi specjaliści zagraniczni – proponowane uregulowanie w regulaminie iż w przypadku tych osób dopuszczalna wyższa stawka niż maksymalna za uzasadnieniem wyższa stawka;

 2. kurs zimowy – inne warunki niż warunki letnie- proponowane uregulowanie iż za uzasadnieniem możliwość podwyższenia stawki (dłuższy dzień szkoleniowy itd.).

Zdaniem M.Wierzbowskiego należy dopisać w regulaminie, że w zakresie kursów finansowanych ze środków MSiT obowiązuje stawki maksymalne MSiT.

Ustalono, że regulamin należy wprowadzić, a uwagi do projektu przygotowanego należy nanosić w trybie rejestracji zmian, z ew. podaniem uzasadnienia w przypadku wprowadzenia jakiejś istotnej zmiany/propozycji zupełnie nowego zapisu.

 1. Zapomogi świąteczne z Funduszu Berbeki.

Iwona Bocian wyjaśniła zebranym, że co roku wypłacane są zapomogi świąteczne dla matek samotnie wychowujących dzieci. Realizacja wypłat została „przejęta” przez PZA od KW Warszawa, który swego czasu zwrócił się do PZA z taką prośbą. Obecnie z takie wsparcia zrezygnowały już dwie osoby z uwagi na poprawę sytuacji życiowej.

Klubem macierzystym tych osób jest KW Warszawa w związku z czym Jerzy Rostafiński zorientuje się czy to wsparcie nadal powinno być zachowane. Jeśli powinno być zachowane to na grupie Zarządu zarządzone zostanie głosowanie w zakresie przyznania zapomóg.

 1. Modernizacja bazy przejść PZA – problemy z logowaniem, osoby uprawnione itd.

M.Jodłowski podał zebranym jakie problemy ma z zalogowaniem się do bazy przejść PZA.

Ustalono, że:

 1. będzie komunikat co należy zrobić jeśli jest problem z logowaniem oraz

 2. każdy rejestrujący się do bazy przejść powinien mieć dostęp do widoku rozszerzonego, pozwalającego na przeglądanie przejść innych uczestników bazy, wraz z wycenami dróg, stylem i czasem przejścia. itd.).

 1. Krótka relacja z konferencji KWS w Sosnowcu.

A.Kamiński podał zebranym, iż podczas spotkania z trenerami i instruktorami w Sosnowcu był obecny opiekun z Instytutu Sportu – Zespół Metodyczno-Szkoleniowy Pan Tomasz Grzywacz. Dzięki czemu była doskonała okazja do bezpośredniego zadawania pytań i z tej możliwości skorzystało wielu obecnych szkoleniowców. Dzięki temu wiele tematów zostało w ten sposób wyjaśnionych i pozostaje mieć nadzieję, że teraz będzie większe zrozumienie dla działań podejmowanych przez KWS (tj. że jest jako wynik wytycznych MSiT, a nie własnej wizji członków KWS). Pan Tomasz Grzywacz wprost wyjaśnił, że działania MSiT jest przede wszystkim ukierunkowane na dofinansowanie trójboju.

 1. Wyniki przetargu zorganizowanego przez PZA na ścianę wspinaczkową.

M.Wierzbowski ,poinformował uczestników zebrania, że przetarg na zakup ściany wspinaczkowej dedykowanej do rozgrywania zawodów w konkurencji prowadzenie wygrała firma Gatowalls Sp. z o.o. (jedyny oferent). Ściana została finalnie zakupiona w bardzo dobrej cenie. Do ustalenia pozostaje obecnie wyłącznie termin jej odbioru. Ew. rozstawienie już w innym dowolnie ustalonym terminie.

Partnerzy