wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.01.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.01.2019

Opublikowano: 12-02-2019; 16:10 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział: 
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Michał Leksiński, Janusz Ryszewski, Marek Wierzbowski, Piotr Kubicki

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. T. Brzeski – status sprawy.

M.Wierzbowski krótko zreferował status sprawy dotyczącej wypadku T.Brzeskiego.

2. WZD 2019 – lokalizacja, itd.

I.Bocian poinformowała, iż na ten moment nadal jest dostępna sala konferencyjna w Ostańcu. W związku z czym konieczne jest podjęcie decyzji, czy decydujemy się na organizację WZD w Ostańcu czy w lokalnej sali w Podlesicach. Zebrani są zgodni, że z uwagi na fakt, iż najbliższe WZD jest zgromadzeniem wyborczym zasadne jest skorzystanie z sali w Ostańcu. Do potwierdzenia jednak, czy w cenie za wynajem sali będzie możliwość skorzystania z dodatkowej małej salki.

3. Bieżące sprawy wspinaczki sportowej.

A.Kamińskiego wyjaśnił, iż był przekonany, że sprawa dostępu do ściany w Lublinie osób spoza kadry biorących udział we współzawodnictwie sportowym PZA jest uregulowana. Z treści korespondencji otrzymywanej przez Zarząd PZA wynika, że nadal są w tej kwestii występują problemy. W ocenie A.Kamińskiego należy jeszcze raz przejrzeć zapisy umowy trójstronnej PZA/PSP/Skarpa Lublin która reguluje kwestie udostępniania obiektu dla treningów i jeśli to konieczne doprowadzić do ich aktualizacji.
W ocenie P.Pustelnika na tym etapie jest to zadanie do KWS. Dopiero po stwierdzeniu przez Komisję braku możliwości znalezienia rozwiązania sprawa powinna zostać skierowana do Zarządu.

4. Koszt licencji klubu niezrzeszonego w PZA uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w WS.

A.Kamiński wyjaśnił, że KWS wydaje licencje klubu niezrzeszonego w PZA uprawniające do udziału we współzawodnictwie sportowym we wspinaczce sportowej za opłatą 200 zł/rok. W zamian przy nazwisku zawodnika pojawia się nazwa sekcji/klubu. Przy czym A.Kamiński zwrócił uwagę na to, że na tej liście startujących jest coraz więcej tak naprawdę firm, a nie klubów, czy sekcji. Zdaniem M. Jodłowskiego jeśli to ma w zasadzie wymiar wyłącznie marketingowy to pobieranie takiej opłaty nie budzi zastrzeżeń. Nie podjęto w tej kwestii żadnych wiążących decyzji, czy stawka ma zostać utrzymana w roku 2019 czy zmieniona.

5. Wniosek Skarpy Lublin o powołanie Olafa Malinowskiego do składu Olimpijskiej KN.

Rekomendacja KWS jest negatywna z uwagi na fakt, że kandydat nie spełnia wymogów formalnych. W związku z czym nie ma to uzasadnienia wobec innych zawodników osiągających zbliżone wyniki.

Na wniosek KWS P.Xieski zarządził głosowanie w sprawie powołania Olafa Malinowskiego do składu Olimpijskiej KN.

Wynik głosowania
Za – 0
Przeciw – 10
Wstrzymało się – 0

6. Wynagrodzenia instruktorów COŚ Betlejemka.

Temat zostanie przedyskutowany na odrębnym spotkaniu w przyszłym tygodniu w składzie A.Koźbiał i Prezydium Zarządu.

7. Andrzej Kajdan – nadanie tytułu trenera II klasy.

Na wniosek KWS P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie nadanie tytułu trenera II klasy kol. Andrzejowi Kajdanowi.

Wynik głosowania
Za – 10
Przeciw 0
Wstrzymało się – 0

Zebranie opuścili P.Kubicki i M.Strojny.

8. Zmiana w Regulaminie licencjonowania Kadry PZA.

Szerzej przedyskutowano zmiany dot. posiadania licencji szkoleniowej PZA. Biorąc pod uwagę, że na wielu imprezach biorą udział osoby nie posiadające licencji lub chociaż stopnia instruktora PZA to zasadna jest zmiana w brzmieniu regulaminu.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie licencjonowania Kadry PZA.

Obecny zapis w regulaminie:
§ 5 
1.Posiadanie Licencji Szkoleniowej stanowi warunek dopuszczenia instruktora/trenera do pracy szkoleniowej w PZA oraz do posługiwania się w reklamie marką specjalności instruktorskiej/trenerskiej PZA.

proponowana zmiana:

§ 5 
1.Posiadanie Licencji Szkoleniowej stanowi warunek posługiwania się w reklamie marką specjalności instruktorskiej/trenerskiej PZA.

Wynik głosowania
Za – 8 
Przeciw 0
Wstrzymało się – 0

9. Uchwała Zarządu ws stawek za kilometrówkę.

Temat przesunięty do zatwierdzenia na grupie dyskusyjnej Zarządu.

Partnerzy