wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Skalnej - Informacje > Regulamin Ekiperów Polskiego Związku Alpinizmu

Regulamin Ekiperów Polskiego Związku Alpinizmu

Opublikowano: 31-01-2010; 13:53 przez mteg


 1. Ekiper z licencją Polskiego Związku Alpinizmu jest zobowiązany w terminie
  do 30 stycznia każdego roku do złożenia sprawozdania z wykonanych prac na adres Komisji Wspinaczki Skalnej PZA.

 2. Przed przystąpieniem do ubezpieczania skał należy wyjaśnić status rejonu (forma własności, status w zakresie ochrony przyrody, potencjalne i istniejące konflikty)
  z dyrektorem operacyjnym Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” (dyrektor@naszeskaly.pl) i KWSk.

 3. Przed ubezpieczeniem drogi należy ją wyczyścić z kruszyzny.

 4. Wszystkie akcje odsłaniania skał i ich podnóża z roślinności powinny być uzgodnione z IŚW „Nasze Skały” i KWSk.

 5. W przypadku uzasadnionych sugestii środowiska wspinaczkowego dotyczących poprawy bezpieczeństwa na ubezpieczonych drogach, należy poprawić asekurację zgodnie z sugestiami KWSk.

 6. Ekiperzy zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach, stażach i unifikacjach organizowanych przez KWSk.


Powyższe punkty dotyczą wszystkich Ekiperów, posiadających uprawnienia PZA.
W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Komisja Wspinaczki Skalnej PZA może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odebraniu uprawnień ekiperskich.

Dodatkowo, ekiperzy korzystający ze sprzętu, a także ringów finansowanych ze środków PZA/ZGJ zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:


 1. Skały w poszczególnych rejonach powinny być ubezpieczane kompleksowo,
  tj. w pierwszej kolejności powinna być wymieniona asekuracja na starych drogach,
  a następnie mogą być ubezpieczone nowe drogi (projekty).

 2. Drogi powinny zostać otwarte dla wspinaczy najpóźniej do 30 czerwca w następnym roku kalendarzowym po ich ubezpieczeniu. Drogi nie poprowadzone do tego czasu, zostają udostępnione jako projekty otwarte. W wyjątkowych przypadkach,
  po uzgodnieniu z KWSk, można przedłużyć okres realizacji projektu do końca roku.

 3. Listę dróg i topo skał w rejonach ubezpieczonych ze środków PZA/ZGJ należy opublikować do 31 marca następnego roku. Formę publikacji (internet, czasopisma wspinaczkowe) należy uzgodnić z KWSk.


W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Komisja Wspinaczki Skalnej PZA może podjąć decyzję o cofnięciu finansowania prac ekiperskich ze środków PZA – ZGJ
oraz nie udostępnianiu Ekiperowi sprzętu ekiperskiego PZA.

Partnerzy
Partnerzy techniczni