wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej - Informacje > Zasady dofinansowania wyjazdów w 2018 roku.

Zasady dofinansowania wyjazdów w 2018 roku.

Opublikowano: 5-11-2015; 4:28 przez mteg | Modyfikacja: 4-09-2018; 14:51 przez Jolanta Głowacka

Drodzy Wspinacze, Zawodnicy Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej, przypominamy o obowiązującym regulaminie dofinansowań wyjazdów.

Regulamin jest rygorystyczny. Sztywne zasady zostały wymuszone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które dofinansowuje m.in.: zgrupowania, zawody, doszkalanie kadry trenerskiej. PZA nie jest w stanie poluzować tych wymagań. Nie jesteśmy też w stanie oddelegować dodatkowych ludzi aby pisali za Was uzupełnienia wniosków czy monitowali braki w dokumentacji ze względu na brak środków na ten cel. Jesteśmy tylko przekaźnikiem pieniędzy z MSiT i musimy spełnić wszystkie wymagane przez nie procedury. Pamiętajcie: nie my ustalamy te zasady ale niestety musimy je egzekwować, żeby umożliwić Wam otrzymanie dofinansowania. Wy natomiast, Drodzy Wspinacze, musicie zdać sobie sprawę z tego, że jesteście zawodnikami Kadry Narodowej oraz, że otrzymując pieniądze, podejmujecie określone zobowiązania. Poniżej wyciąg z regulaminu, który ułatwi Wam złożenie wniosku i rozliczenie wyjazdu.

Mamy nadzieję, że ze zrozumieniem podejdziecie do tych zmian. Biuro PZA jak i Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej również mają więcej pracy przy obsłudze dofinansowań. Wszyscy musimy stawić czoła nowym wymaganiom.

 

1. Z budżetu przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) dofinansowywane są wyjazdy pojedynczych zespołów w góry średnie i wysokie. Przyznanie dofinansowania oznacza powołanie do Kadry Narodowej Wspinaczki Wysokogórskiej KN WW) na okres 01.01.-31.12.2018 r., zatwierdzonej przez MSiT.

2. O dofinansowanie w trybie unifikacyjnym (mającym na celu podnoszenie poziomu wspinania) mogą ubiegać się młode zespoły (wspinacze w wieku poniżej 30 lat) lub zespoły mieszane, które złożą wykazy przejść dokumentujące niezbędne doświadczenie wspinaczkowe zgodne z Wymogami KWW dla Wykazów Przejść

3. O dofinansowanie w trybie sportowym mogą ubiegać się wszystkie zespoły planujące przejścia ambitnych sportowo dróg, które przedstawiły wartościowe wykazy przejść uzasadniające realizację celu (także zgodne z Wymogami KWW dla Wykazów Przejść).

4. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących terminach:

wyprawy i wyjazdy w góry średnie i wysokie: do 31 października 2017 r.;
wyjazdy alpejskie w pierwszym półroczu: do 31 października 2017 r.;
wyjazdy alpejskie w drugim półroczu: do 15 maja 2018 r.

KWW będzie ogłaszać przyznane dofinansowania w terminie odpowiednio do 31 stycznia 2018 r. i 7 czerwca 2018 r.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

a. zamieszczenie zaktualizowanego wykazu przejść wszystkich uczestników wyprawy na stronie internetowej PZA. Kluczowe dla procedury rozpatrywania wniosków są przejścia z ostatnich trzech lat. Zespoły składające wnioski powinny spełniać następujące Wymogi KWW dla Wykazów Przejść

b. złożenie w terminie wniosku wg wzoru na stronie j/w i przesłanie go mailem na adres kww@pza.org.pl;
Godny naśladowania wniosek do KWW PZA znajduje się tutaj

c. posiadanie karty (książeczki) zdrowia sportowca lub zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania alpinizmu (uwaga: zaświadczenie jest ważne max. 6 miesięcy). Badania lekarskie muszą być ważne cały okres, w którym osoba jest członkiem Kadry Narodowej. Wymóg MSiT obliguje zawodników przed powołaniem do KN WW do:
– przedstawienia czytelnego skanu zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej, oraz oświadczenia, że kopia jest zgodna z oryginałem. Zaświadczenie musi być dostarczone na adres biuro@pza.org.pl do dnia 10.11.2017 r.

d. przesłanie do komisji zaświadczenia o przynależności do klubu zrzeszonego w PZA i o braku zaległych zobowiązań, w szczególności składek. Ubiegając się o zakwalifikowanie do Kadry Narodowej na rok 2018 należy mieć opłacone składki na rok 2018. (akceptujemy e-mail od klubu, skan zaświadczenia lub list);

e. przesłanie do biura podpisanej NIEBIESKIM DŁUGOPISEM zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 10. listopada 2017 r.
UWAGA: zgoda jest ważna na dany rok kalendarzowy, więc należy wysłać ją na rok 2018

f. zapoznanie się z procedurą odbioru dofinansowania.

6. Kwoty dofinansowań na osobę są uzależnione od wysokości przyznanej dotacji z MSiT, od jakości wniosku, rejonu działania wyprawy i ilości zgłoszeń. Zawodnicy, którzy w ostatnich 2. latach zrezygnowali bez uzasadnienia z przyznanych dofinansowań muszą liczyć się z odmową lub przyznaniem mniejszych środków finansowych.

7. Otrzymanie dofinansowania jest równoznaczne z przyjęciem przez zawodnika, członka KN WW zobowiązania do:

  • bezzwłocznego informowania komisji WW oraz biura mailem (adres j/w) o wszelkich zmianach zawartości wniosku (zmianie składu zespołu, terminu, celu a w szczególności o rezygnacji z wyjazdu) z podaniem przyczyny zmian (wymóg MSiT) najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Wszystkie nieuzasadnione zmiany we wniosku skutkować będą pomniejszeniem dofinansowania o 1/3.
  • przesłania po zakończeniu akcji górskiej sprawozdania ze zdjęciami (w formacie .pdf), do zamieszczenia w dziale aktualności serwisu PZA oraz Taterniku, przesłanych na adres kww@pza.org.pl oraz taternik@pza.org.pl.
  • przesłania w terminie 14 dni od daty zakończenia wyjazdu sprawozdania kierownika wyjazdu na adres biuro@pza.org.pl oraz kww@pza.org.pl. (Uwaga: nazwa imprezy musi być zgodna z nazwą w kalendarzu imprez zatwierdzonym przez MSiT). Wzór prawidłowo sporządzonego sprawozdania kierownika wyjazdu znajduje się tutaj.
  • przesłania sprawozdania do Taternika, najlepiej wraz ze zdjęciami – na adres taternik@pza.org.pl. Wzór godnego naśladowania sprawozdania z wyprawy znajduje się tutaj.
  • aktualizacji badań lekarskich lub książeczki sportowej zgodnie z wytycznymi z punktu powyższego.

8. Po zakończeniu wyprawy zespoły otrzymujące dofinansowanie zobowiązane są do rozliczenia wyjazdu max. do 14. dni od daty powrotu na formularzu

Pod treścią formularza znajdują się tabele diet i wzór prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego.

Rozliczenie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu w czasie trwania imprezy należy dokonać na karcie drogowej.

W przypadku wystąpienia pytań lub wątpliwości, związanych z wypełnieniem formularza należy kontaktować się z Marzeną Szydłowską: biuro@pza.org.pl.

9. Osoby naruszające zobowiązania z punktów 7 i 8 zostaną pozbawione możliwości korzystania z dofinansowań w przyszłości.

Partnerzy
Partnerzy techniczni