wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Sprawozdanie z XXI Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA

Sprawozdanie z XXI Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA

Opublikowano: 1-06-2018; 15:11 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 1-06-2018; 15:27 przez Emilia Karnecka

W sobotę 26 maja 2018 roku w Podlesicach odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. W spotkaniu udział wzięło 67 delegatów, reprezentujących 41 klubów zrzeszonych w PZA.

Spotkanie z przedstawicielem Tatrzańskiego Parku Narodowego

Jednym z najważniejszych wydarzeń zgromadzenia był panel tatrzański z udziałem Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymona Ziobrowskiego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim:

 • Bazy noclegowej na obszarze TPN-u, w kontekście jej ewentualnej modernizacji oraz rozbudowy.
 • Dostępu do nowych rejonów dla narciarzy wysokogórskich – dopuszczone zostały niektóre zjazdy w terenach wspinaczkowych oraz możliwość użycia nart na podejściu i zejściu z drogi wspinaczkowej (warto przypomnieć, iż jest to duży sukces środowiska – wcześniej taka działalność była nielegalna)
 • Perspektyw udostępnieniu dla taternictwa jaskiniowego nowych jaskiń.
 • Dostępu do Ściany nad Dziurą (stanowiącą nowy rejon dla wspinaczy skałkowych, rozmawiano o zasadach udostępnienia – prawdopodobnie od połowy czerwca będzie umożliwiona wspinaczka w tym rejonie).
 • Perspektyw dla udostępnienia wybranych ścian w Tatrach Zachodnich.
 • Systemu elektronicznej rejestracji wyjść taternickich na terenie TPN – dyskusja dotyczyła prawnych uwarunkowań związanych z nowym systemem w kontekście nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), jak również przedstawieniem obaw środowiska wspinaczkowego.

Główne ustalenia dyskusji z Dyrektorem TPN:

1. Ustalono, że równolegle obowiązywać będą książka papierowa oraz elektroniczna.
2. Książka papierowa zostanie zanonimizowana, zatem dla dokonania rejestracji wyjścia niezbędne będzie podanie jedynie inicjałów. Takie rozwiązanie jest konieczne dla zachowania zgodności z regulacjami o ochronie danych osobowych.
3. Zasady funkcjonowania książki elektronicznej (EKW) będą przedmiotem rozmów i współpracy pomiędzy PZA i TPN, których celem będzie wypracowanie optymalnego dla wszystkich użytkowników rozwiązania.

Już po zakończeniu panelu tatrzańskiego, Walne podjęło w głosowaniu decyzję i zniesieniu uchwały XIX WZD podjętej w 2016 roku, która sprzeciwiała się wprowadzeniu systemu rejestracji w Tatrach Wysokich.
WZD przegłosowało również utrzymanie tzw. opłaty medialnej (tzn. sprzeciwiło się jej uchyleniu). Przypominamy, że ta opłata przeznaczana jest nie tylko na dofinansowanie Taternika, ale także inne działania promocyjne PZA (banery, reklamy w przewodnikach, prowadzenie FB Naszych Skał).

W czasie WZD odbyły się głosowania w sprawach:

1. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok ocenionego przez biegłego rewidenta
(54 – za przyjęciem, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się);

2. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok
(44 – za przyjęciem, 1 – przeciw, 12 – wstrzymujących się);

3. wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok
(60 – za przyjęciem, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się);

Delegaci KW Warszawa (w imieniu Klubu – Artur Paszczak) złożyli wniosek o votum nieufności dla Miłosza Jodłowskiego (członek Zarządu PZA, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych), kwestionując przyjętą przez Zarząd PZA i realizowaną m.in. przez Miłosza strategię działań dostępowych w TPN.
Po burzliwej dyskusji wniosek został odrzucony w głosowaniu tajnym, (40 – przeciw, 14 – za, 5 – wstrzymujących się)

Delegaci zrzeszonych w PZA klubów zamiast votum nieufności wobec Miłosza Jodłowskiego, udzielili mocnego poparcia nie tylko dla Jego osoby, ale również dla strategii PZA polegającej na dążeniu do partnerskich relacji z TPN i instytucjami ochrony przyrody, której celem jest uzyskanie szerszego dostępu do rejonów i ścian wspinaczkowych w Tatrach z poszanowaniem prawa i ochrony przyrody. Strategia ta zakłada, że tam, gdzie to jest konieczne i wynika. z uwarunkowań przyrodniczych, szukamy rozwiązań kompromisowych, także polegających na różnych ograniczeniach dla wspinania.

***********

W niedzielę 27.05.2018 odbyły się 4 panele dyskusyjne:

 1. Ryzyko: Świadomość i akceptacja ryzyka w sportach reprezentowanych w PZA w kontekście roszczeń z tytułu OC kierowanych do PZA i zrzeszonych klubów.
 2. Wspinaczka Sportowa – nowe wyzwania w kontekście Igrzysk Olimpijskich.
 3. Nasze Skały – sprawy dostępowe do rejonów wspinaczkowych.
 4. Wspinaczka Wysokogórska – kierunki i perspektywy.

Najważniejszymi dla PZA i zrzeszonych w nim klubów sprawami, z omawianych w dyskusjach panelowych, wydają się być kwestie świadomości i akceptacji ryzyka związanego z uprawianiem alpinizmu. Zagadnienia te stają się dla środowiska tematem pierwszoplanowym, w kontekście roszczeń i oczekiwań kierowanych do klubów i PZA z tytułu OC post factum wypadków, jakie zdarzają się w trakcie zawodów, wypraw czy szkoleń. Problem dotyczy wszystkich aktywności i sportów funkcjonujących w PZA. Wydaje się, że wiele osób z naszego środowiska wypiera ze świadomości możliwość zaistnienia ciężkiego wypadku. Również kluby PZA jak i sam Związek nie są wystarczająco przygotowanymi na udzielanie realnego i długoterminowego wsparcia osobom poszkodowanym.
Ubezpieczenia z tytułu NNW nie są w naszym środowisku powszechne, a jeśli już umowy ubezpieczeniowe w tym zakresie są zawierane, to przeważnie ich wartość nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia potrzeb poszkodowanych i ich rodzin. Również kluby, z powodów finansowych, ograniczają koszty związane z zawieraniem umów NNW dla swoich zawodników do minimalnych kwot. To wszystko sprawia, że nasze środowisko przeważnie słabo radzi sobie w sytuacjach naprawdę kryzysowych, jakimi są trwała utrata sprawności czy śmierć. Osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich rodziny są przeważnie zaskoczone nową sytuacją, a dodatkowo często nie otrzymują właściwego dla sytuacji wsparcia ze strony otoczenia. Sytuacje takie są następnie wykorzystywane przez osoby i firmy, które oferują pomoc prawną w formułowaniu często nieuzasadnionych roszczeń z tytułu OC.
Oczywiście są również przypadki, w których osoby poszkodowane mają wszelkie podstawy do ubiegania się o wypłatę odszkodowania z tytułu OC organizatora zawodów, szkolenia czy wyprawy. Takie zdarzenia to jednak tylko niewielka część spraw z jakimi się borykamy. Większość ze zgłaszanych roszczeń związana jest ze zdarzeniami, na które organizator miał niewielki lub nie miał żadnego wpływu i za które trudno jest kogokolwiek winić.

To dla naszego środowiska zjawisko zupełnie nowe, lecz musimy się z nim zmierzyć. Uczestniczący w dyskusji delegaci klubów oraz Zarządu PZA postanowili kontynuować prace nad tym problemem w następujących kierunkach:

 1. Edukacja w zakresie istniejących i realnych zagrożeń związanych z uprawianiem alpinizmu oraz konieczności ich akceptacji.
 2. Opracowanie oświadczeń świadomości ryzyka i woli jego akceptacji dla osób uczestniczących w szkoleniach, wyprawach, zawodach, których treść i forma będą trudne do podważenia w przypadku nieuzasadnionych roszczeń
 3. Negocjacje korzystnych warunków umów NNW oraz OC dla klubów zrzeszonych w PZA oraz ich członków
 4. Opracowanie procedur mobilizujących całe środowisko dla udzielania realnego wsparcia osobom poszkodowanych w wypadkach.
 5. Zgłoszenie w sądach okręgowych list biegłych sądowych we wszystkich aktywnościach i sportach reprezentowanych w PZA
 6. Zapewnienie przez PZA pomocy prawnej dla zrzeszonych klubów w przypadku nieuzasadnionych roszczeń

Zarząd PZA

Partnerzy
Partnerzy techniczni