wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Szkolenie specjalistyczne dla instruktorów sportu

Szkolenie specjalistyczne dla instruktorów sportu

Opublikowano: 9-11-2005; 16:27 przez mteg

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska instruktorów sportu Komisja Szkolenia ogłasza nabór na część specjalistyczną: wspinaczka skalna.
Organizowana część specjalistyczna ma charakter uzupełniający dla instruktorów sportu – o uzyskanej specjalności wspinaczka sportowa.

Komisja Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu informuje,że zgodnie z tekstem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r.
(Dz. U. Nr 71, poz. 738) stopień instruktora sportu w dyscyplinie wymienionej w opublikowanym zestawieniu może otrzymać osoba, która:
1. Uzyskała średnie wykształcenie
2. Ukończyła z wynikiem pozytywnym specjalistyczny kurs na stopień „instruktora sportu” w danej dyscyplinie i zdała egzamin końcowy.

Pełny kurs na stopień instruktora sportu składa się z dwóch części:
Ogólnej – której ukończenie obowiązuje każdego kandydata, niezależnie od reprezentowanej przez niego specjalności sportowej.
Specjalistycznej – odnoszącej się do tej dyscypliny sportu, którą reprezentuje kandydat (np. wspinaczka sportowa i inne ).
Liczba godzin zajęć prowadzonych w trakcie kursu na stopień instruktora w dziedzinach sportu ww. powinna wynosić co najmniej 216, w tym:
Część ogólna – 84 (godziny lekcyjne)
Część specjalistyczna – 132 (godziny lekcyjne)

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska instruktorów sportu Komisja Szkolenia ogłasza nabór na część specjalistyczną : wspinaczka skalna.
Organizowana część specjalistyczna ma charakter uzupełniający dla instruktorów sportu – o uzyskanej specjalności wspinaczka sportowa.
Kryteria obowiązujace dla ubiegających się w uczestnictwie w szkoleniu specjalistycznym są następujące:
1. Ukończenie kursu instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka sportowa.
2. Rekomendacja macierzystego klubu zrzeszonego w PZA lub organizacji współpracującej z PZA.
3. Posiadanie dobrego zdrowia, poświadczonego wpisem w karcie lub książeczce zdrowia sportowca (specjalizacja: dowolny sport wspinaczkowy), albo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.
4. Niekaralność i postawa moralno-etyczna nie budząca zastrzeżeń.
5. Posiada predyspozycje pedagogiczne.
6. Uprawia wspinaczkę na odpowiednio wysokim poziomie oraz dysponuje dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym i wszechstronną znajomością (teoretyczną i praktyczną) w danej gałęzi sportu wspinaczki sportowej.

W szczególności kandydat na szkolenie specjalistyczne powinien spełniać następujące wymagania:
– co najmniej pięcioletni okres uprawiania sportu wspinaczkowego.
– dokonania sportowe udokumentowane przejściami dróg skalnych klasy:
a/ prowadzenie w stylu OS, stopień trudności nie mniej niż VII (w skali UIAA)- 20 dróg
b/ w stylu RP co najmniej VIII (w skali UIAA) 50 dróg
c/ albo zajęciem w rankingu wspinaczy – miejsca w pierwszej 10 zawodników (zawody rangi pucharu krajowego we wspinaczce sportowej na trudność).
d/ czynna, udokumentowana wiarygodnym wykazem wejść, znajomość co najmniej pięciu rejonów wspinaczkowych o zróżnicowanym charakterze, w tym co najmniej dwóch poza granicami Polski.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną od 13 listopada 2005 (zobacz listę zgłoszeń).
Termin zgłaszania wniosków o uczestnictwie mija 11 grudnia 2005.
Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronach PZA.
Uczestnictwo w kursie bedzie odpłatne.Koszt kursu został określony na 3000 zł.Wysokość opłat dla uczestników nie powinna przekroczyć 800 zł.Reszta środków będzie dofinasowana z budżetu komisji szkolenia.

Planowanie rozpoczęcie kursu: I zajęcia teoretyczne – połowa stycznia 2006.
Kadrę bedą stanowili: instruktorzy sportu, instruktorzy PZA, pracownicy naukowi AWF Kraków, AWF Katowice, AWF Warszawa.
Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać pod adresem mailowym : podarek@kw.katowice.pl

Program szkolenia specjalistycznego:
Specjalność: Wspinaczka skalna

Podstawy wiedzy o wspinaniu. Sport wspinaczkowy – gałęzie i sposoby uprawiania. Wspinaczka uprawiana na skałach ubezpieczonych i na własnej protekcji. Style wspinania. Wszechstronna ocena trudności wspinaczki.

Skała naturalna jako teren działania wspinacza. Rzeźba skalna i specyfika urzeźbienia różnych rodzajów skał.

Mapa terenu skalnego i przewodnik po rejonie – zasady korzystania.

Schemat drogi wspinaczkowej – zasady odczytywania i tworzenia.

Istota wyczynu i czynnik ryzyka we wspinaczce plenerowej.

Historia wspinania.

Sprzęt i wyposażenie wspinacza. Zagrożenia związane ze wspinaniem w plenerze.

Wiadomości o regionach wspinaczkowych w Polsce i na świecie. Literatura, piśmiennictwo i technika video/cyfrowa w pracy instruktora.

Technika wspinania w naturalnej skale. Zasady poruszania się: przechwyty i techniki wspinaczkowe. Porównanie techniki ruchu w hali i w plenerze (cechy wspólne i różnice). Specyfika wspinaczki w różnych rodzajach skały.
Pokonywanie specyficznych form naturalnej rzeźby. Zasady poruszania się w skale: kruchej, porośniętej, mokrej itp. Buldering w plenerze.

Technika asekuracji. Zasady i sposoby prowadzenia różnych rodzajów asekuracji w plenerze. Wspinanie na wędkę. Prowadzenie z opuszczeniem. Prowadzenie na skale ubezpieczonej. Prowadzenie z zakładaniem własnej protekcji (realizowanej różnymi środkami i sposobami). Wspinanie z samoasekuracją.

Sposoby przechodzenia skalnej ściany. Style prowadzenia wspinaczki jedno- ,dwu- i trzywyciągowej (skały różnego rodzaju i różnorodnej lokalizacji).

Wspinaczka sportowa w stylu OS. Taktyka przejścia ściany ubezpieczonej. Taktyka przejścia ściany wymagającej zakładania własnej protekcji. Przejścia solowe. Zasady bezpiecznego wspinania się w skałkach.

Metodyka szkolenia wspinaczkowego w plenerze. Zasady nauczania technik: ruchu, prowadzenia i asekuracji w naturalnej skale. Wspinaczki kilkuwyciągowe. Nauczanie zjazdu: pojedynczego i podwójnego (z przesiadką). Nauczanie wybranych technik linowych. Planowanie, organizacja i prowadzenie zajęć (pojedynczych i cyklicznych) w skałkach (szkolenie i rekreacja). Taktyka dokonywania przejść w stylu OS. Zasady dokonywania pierwszych przejść. Nauczanie wybranych technik autoratowniczych. Orientowanie się w terenie skalnym. Praca z mapą i przewodnikiem. Tworzenie schematu drogi.

Wykorzystanie techniki video, cyfrowej i filmu dydaktycznego w procesie szkolenia wspinaczy.

Przygotowanie do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej. Elementy wiedzy i umiejętności (technika ruchu i asekuracji) niezbędne do wspinania w ścianie górskiej. Sprzęt i wyposażenie wspinacza górskiego. Technika realizacji zjazdu łańcuchowego.

Biwak w skalnej ścianie. Zasady, realizacja.

Wypadek wspinaczkowy – zasady postępowania.

Wspinaczka w plenerze a ochrona środowiska. Proekologiczne zasady uprawiania wspinaczki skałkowej.

Dariusz Porada

Partnerzy
Partnerzy techniczni