wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Szkolenie > Kurs — instruktor wspinaczki wysokogórskiej

Kurs — instruktor wspinaczki wysokogórskiej

Opublikowano: 23-09-2010; 13:13 przez mteg

Komisja Szkolenia PZA ogłasza nabór na kurs instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska.

Cel kursu

 

Celem kursu jest uzupełnienie kadry szkoleniowej Polskiego Związku
Alpinizmu (absolwenci kursu otrzymają branżowy tytuł instruktora taternictwa PZA)
oraz pedagogizacja specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych
umiejętności w zakresie wspinaczki wysokogórskiej oraz ich unifikacja
w niezbędnym wymiarze.

Kurs przeprowadzony będzie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki. Absolwenci otrzymają państwowy tytuł
instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska.

 

Kurs przebiegać będzie wieloetapowo, w programie znajdować się będą
zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, zakończony zostanie stażem, pracą
dyplomową oraz egzaminem końcowym.

 

Program kursu

 

Szkolenie instruktorów wspinaczki wysokogórskiej zrealizowane
zostanie w trakcie 214 jednostek lekcyjnych (po 45 minut każda),
następujących rodzajów:


 1. zajęcia teoretyczne (wykłady, prezentacje); biorą w nich udział
  wszyscy uczestnicy kursu jednocześnie,

 2. zajęcia praktyczne: ćwiczenia prowadzone
  przez wykładowcę/instruktora, realizowane w podgrupach,

 3. zajęcia praktyczne: warsztaty prowadzone przez uczestników
  pod opieką wykładowcy/instruktora, staż praktyczny w terenie
  z asesorem,

 4. zajęcia poświęcone ocenie uczestników kursu (testy, egzaminy) oraz konsultacje.


Poszczególne rodzaje zajęć zostaną zrealizowane w następującym wymiarze:

 • zajęcia teoretyczne: 77 godzin,

 • zajęcia praktyczne: 137 godzin.


Kadrę kursu będą stanowić będą:

 • instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu, którzy posiadają uprawnienia
  instruktora sportu o specjalności wspinaczka wysokogórska,

 • kadra naukowa AWF,

 • ratownicy TOPR.


Kryteria przyjęcia na kurs

 

Kandydaci na kurs muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 w sprawie
kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej
oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania:

 • ukończyć studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne
  i uzyskać ocenę
  bardzo dobrą z końcowego zaliczenia lub egzaminu z zajęć prowadzonych
  w danej dyscyplinie sportu, w wymiarze co najmniej 60 godzin
  lub ukończyć
  specjalność instruktorską w wymiarze 60 godzin w danej dyscyplinie
  sportu

  albo

 • ukończyć studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja
  ze specjalnością
  instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie
  sportu

  albo

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyć
  specjalistyczny
  kurs instruktorów w danej dyscyplinie sportu i zdać egzamin końcowy.


Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może zwolnić
zawodnika,
który osiągnął wyniki o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego,
z wymogu posiadania wykształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
na jego
wniosek przedstawiony wraz z opinią właściwego polskiego związku
sportowego.
Ponadto kandydaci powinni:

 1. Cieszyć się dobrym stanem zdrowia, poświadczonym wpisem w karcie
  lub książeczce zdrowia sportowca (specjalizacja: dowolny sport
  wspinaczkowy) albo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
  do uprawiania
  wspinaczki i uczestnictwa w kursie instruktorów tejże.

 2. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu i prezentować postawę
  moralno-etyczną, która nie budzi zastrzeżeń.

 3. Odznaczać się: dojrzałością emocjonalną, spokojem i opanowaniem,
  umiejętnością dokonania szybkiej oceny sytuacji i podjęcia adekwatnej
  decyzji, konsekwencją w działaniu, spolegliwością, a także posiadać
  predyspozycje pedagogiczne.

 4. Uprawiać daną dyscyplinę alpinizmu na odpowiednio wysokim poziomie
  oraz dysponować dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym
  i wszechstronną
  znajomością (teoretyczną i praktyczną) we wspinaczce wysokogórskiej.


Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne stanowią:

 • umiejętność wspinaczki na poziomie V+ w terenie
  tatrzańskim lub alpejskim albo VI w terenie sportowym,
  udokumentowana wykazem przejść z minimum ostatnich 3 lat, wskazującym
  na doświadczenie w zakresie wspinaczki
  w terenie V+ w roli prowadzącego zespół,

 • bardzo dobra znajomość topografii Tatr Polskich, ze szczególnym
  uwzględnieniem polskiej części Tatr Wysokich,

 • umiejętność poruszania się i dobra orientacja w terenie bez wyznaczonych szlaków,

 • znajomość technik linowych i asekuracji,

 • dobra kondycja, zaliczenie testu wytrzymałościowego,

 • członkostwo klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu,

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (nie starsze
  niż 3 lata).


Wykaz przejść powinien zawierać następujące dane: rejon górski,
ścianę, wysokość ściany, datę, styl przejścia, dane partnera; powinien
zostać wypełniony zgodnie z formularzem.
Szczególnie cenione będzie wszechstronne doświadczenie górskie w tym:

 • wspinaczki na ścianach skalnych powyżej 500 metrów wysokości,

 • wspinaczki zimowe,

 • wspinaczki w górach lodowcowych na drogach o dużej powadze
  ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń obiektywnych.

 • dorobek bigwallowy, jaskiniowy lub skiturowy oraz szkoleniowy (skałki) mile widziany.


Uwagi do wszystkich punktów: 1. Nie zaliczane są drogi robione na kursie lub z przewodnikiem. 2. Nie zaliczane są drogi łatwiejsze niż VI latem, IV zimą oraz w górach lodowcowych. 3. Do wysokogórskich nie zaliczane są małe skalne turnie.Aby otrzymać uprawnienia instruktora wspinaczki wysokogórskiej
kandydat będzie musiał ukończyć kurs ogólny instruktora sportu.

 

Aby spełnić wymogi formalne, zainteresowane osoby będą musiały
osobiście uczestniczyć w zajęciach.

 

Szczegółowy harmonogram kursu opublikowany zostanie po zamknięciu
listy kandydatów na kurs.

 

Ilość osób uczestniczących w kursie jest ograniczona,
kwalifikacji na kurs dokona Komisja Szkolenia PZA.

 

Dodatkowych informacji udzielać będzie kierownik kursu:
Bogusław Kowalski
(e-mail: boguslaw.kowalski@pza.org.pl).

 

Zgłoszenia na kurs wraz z wykazem przejść należy przesyłać
do dnia 17 października 2010 na adres:
boguslaw.kowalski@pza.org.pl.
Załączniki:Program kursu instruktorskiego na stopień instruktora sportu
o specjalności wspinaczka wysokogórska
.
UWAGA! Program kursu będzie wzbogacony o zagadnienia dotyczące metodyki szkolenia w terenie, staże oraz zajęcia z profilaktyki lawinowej.


Formularz zgłoszenia
na kurs instruktorów wspinaczki wysokogórskiej
.Lista zgłoszeń.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 czerwca 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.


UWAGA! Od 16 listopada 2010 roku obowiązywać będzie nowa
Ustawa o Sporcie, która pozostawia instruktora i trenera sportu, jako jedyne tytuły zawodowe w sporcie.

Partnerzy