wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.12.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.12.2020

Opublikowano: 9-02-2021; 19:27 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Marcin Kraszewski, Jarosław Gawrysiak, Monika Kurowska, Monika Strojny, Marcin Księżak, Agnieszka Burczyk-Szrek, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

 1. Zatwierdzenie uchwały Zarządu PZA w sprawie tworzenia funduszy celowych.

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia uchwały o tworzeniu funduszy celowych w Polskim Związku Alpinizmu w brzmieniu:

§ 1

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu podtrzymuje zasadność tworzenia funduszu specjalnego jakim jest „Fundusz Berbeki”, który pochodzi ze zgromadzonych składek członkowskich PZA w wysokości 2,00 zł od osoby za każdy rok przynależenia do Związku. Środki zgromadzone w postaci funduszu specjalnego „Fundusz Berbeki” w dalszym ciągu przeznaczone pozostają na bezzwrotne zapomogi oraz świąteczne wsparcie dla zawodników, trenerów, osób współpracujących z PZA oraz ich rodzin, którzy na skutek zdarzeń losowych zostały dotknięte trudną sytuacją finansową i potrzebują wsparcia.

§ 2

Pozostałe fundusze specjalne utworzone przed 2012 rokiem tj. „Fundusz KWS”, „Fundusz KTJ”, „Fundusz Nasze Skały”, „Zespół Łączności” nie stanowią równowartości środków, które mogą zostać przeznaczone jedynie na ściśle określone cele w odrębnych przepisach, statucie lub umowach.

§ 3

W związku z powyższym Zarząd PZA postanawia stany funduszy specjalnych wymienionych w § 2, tj. „Funduszu KWS”, „Funduszu KTJ”, „Funduszu Nasze Skały” oraz „Zespół Łączności” widniejące w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 roku przeznaczyć na bieżącą działalność statutową Związku.

Wynik głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało – 0

 1. Zatwierdzenie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PZA za rok 2020.

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia Zarządzenia nr 1/2020 w brzemieniu:

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 z dnia 02.12.2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

 1. Rodzaj inwentaryzacji: roczna.

 2. Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji: spis z natury.

Spisem z natury należy objąć:

 • pieniężne składniki majątkowe – gotówka w kasie,

 • materiały w magazynie Polskiego Związku Alpinizmu,

 • środki trwałe,

 • pozostałe materiały pozabilansowe – składniki majątkowe wg ewidencji ilościowo-wartościowej.

Z powodu pandemii COVID-19 wprowadza się możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji tj. porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2020 r.

 2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 02.12.2020 do 31.12.2020 r.

 3. Inwentaryzację drogą spisu z natury przeprowadzą osoby wyznaczone przez kierownika jednostki z wykorzystaniem arkuszy spisowych.

Wynik głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało – 0

 1. Grupa Młodzieżowa- krótkie info.

Przedyskutowano kwestię problemów występujących w Grupie Młodzieżowej podczas ostatniego obozu zimowego. Ustalono, iż niezbędne jest spotkanie via teams przedstawicieli Grupy Młodzieżowej (m.in. Wadim Jabłoński) i przedstawicieli Zarządu PZA. Data spotkania została ustalona na 12.01.2021.

 1. Polski Himalaizm Zimowy – krótkie info.

Ustalono, że niezbędne jest przeprowadzenie rozmowy z Piotrem Tomalą o przyszłości PHZ. Robocza lista pytań, które powinny zostać poruszone podczas spotkania zostanie zamieszczona na grupie Zarządu. Poza kwestiami dotyczącymi czysto PHZ (cele, kandydaci, finansowanie itd.) na pewno rozmowy wymaga temat relacji pomiędzy PZA i PHZ (obsługa
księgowa/administracyjna, polityka medialna, zatwierdzanie uczestników programu i poszczególnych akcji, kadra szkoleniowa itd.). Spotkanie ustalono na dzień 05.01.2021.

 1. Zatwierdzenie Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.

Temat przesunięty na kolejne zebranie. Niezbędna weryfikacja, czy kandydaci spełniają warunki formalne.

 1. Regulacje dot. wspinania związane z nowym rozporządzeniem.

Ustalono, iż przygotowana zostanie procedura wydawania zaświadczeń dla klubów/obiektów/sekcji dotycząca uczestnictwa we współzawodnictwie dzieci i młodzieży organizowanym przez Związek. Postanowiono również o rozszerzeniu kadry narodowej o osoby, które czynnie uprawiają wspinaczkę sportową/skalną/wysokogórską tak by umożliwić im uczestnictwo w zajęciach na obiektach sportowych w czasie pandemii. Szczegóły zostaną omówione na spotkaniu Prezydium (28.12.2020) z osobami, które będą realizowały te zadania.

 1. Plany dot. umów na 2021 rok.

M.Szydłowska poinformowała zebranych, że umowy z osobami zatrudnionymi przy realizacji programów ministerialnych zostaną przygotowane i będą gotowe w styczniu 2021. Po otrzymaniu niezbędnych informacji (wkładów merytorycznych) od poszczególnych Komisji, przygotowane zostaną dokumenty do ofert na zadania zlecone na 2021 rok.

 1. Weryfikacja instruktorów PZA – obowiązek składania wykazów aktywności własnej.

Proces weryfikacji instruktora przebiega następująco: 

 1. Instruktor występuje o licencję wnosząc opłatę i wskazując rodzaj licencji: komercyjna, klubowa, społeczna. 

 2. Od klubu w którym jest zrzeszony instruktor oczekujemy potwierdzenia przynależności klubowej oraz w przypadku licencji obniżonych potwierdzenia działalności instruktora. 

 3. Instruktor w ostatnich 3 latach powinien odbyć unifikację. 

 4. Instruktor powinien mieć uzupełniony wykaz przejść w bazie.

Punkt d) wzbudził wątpliwości KWSiW. Przy czym formalnie obowiązek składania wykazów przejść oraz kryteria minimalne których spełnienie jest warunkiem koniecznym, aczkolwiek nie jedynym czy wystarczającym dla wydania licencji, zostały po wieloletniej  dyskusji środowiska instruktorskiego zatwierdzone przez Zarząd PZA. Najpierw 12.05.2014 Zarząd przyjął dokument pt: Kryteria weryfikacji aktywności wspinaczkowej kadry instruktorskiej PZA. Następnie 27.08.2015 Zarząd przyjął szerszy dokument pt:  Regulamin weryfikacji Instruktorów PZA: Wspinaczki Sportowej, Skalnej, Taternictwa i Alpinizmu. Później jeszcze wystąpiła próba zastąpienia obligu składania wykazów przejść oświadczeniem.
W związku z czym KWSiW został poproszony o weryfikację, czy te dokumenty są nieaktualne i nieobowiązujące i ewentualne wskazanie dokumentu, który odwoływałby ich obowiązywanie lub nowelizował ich treść. W innym przypadku Zarząd PZA prosi o realizację obowiązującego ww Regulaminu oraz Kryteriów Weryfikacji Instruktorów PZA.

 1. Betlejemka – testy covid  propozycja rozszerzenia zasad na inne imprezy i obozy PZA.

Ustalono, że wejście na imprezy (nie tylko szkolenia w COS Betlejemka) organizowane przez PZA będzie możliwy pod warunkiem przedłożenia wyników szybkiego testu antygenowego na obecność wirusa SarCov2 (wg zasad obowiązujących w tym względzie dla COS Betlejemka). Osoby, które posiadają wyniki badania na obecność przeciwciał IgG+IgM z dodatnim wynikiem parametru IgG ≥ 1,1 oraz parametrem IgM ≤ 0,8, świadczące o przebyciu infekcji SarsCov2 w przeszłości i sugerującej wysokie prawdopodobieństwo czasowej odporności na ponowne zakażenie są zwolnione z obowiązku wykonania testu antygenowego. Honorowane są również wyniki badań genetycznych RT-PCR tyle, że koszt ich wykonania jest wyższy. Od obligu przedstawiania powyższych zaświadczeń zwalnia również przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid19.

W przypadku COS Betlejemka regulacja dotyczy wszystkich osób przebywających w obiekcie COS Betlejemka. Również kadra szkoleniowa została zobligowana do przedstawiania aktualnych wyników testów przed każdym turnusem szkoleniowym. Podobnie wszystkie osoby nocujące w COS Betlejemka spoza organizowanych przez PZA kursów muszą przedstawić negatywny wynik przeprowadzonego testu. W COS Betlejemka dodatkowo będą dostępne testy, które będzie można wykonać w przypadku jeśli wystąpienia podejrzenia u uczestnika kursu lub kadry szkoleniowej.

 1. Zamknięcie tematu stopni IWS Jan Gałek, Beata Bubik.

Krótko przedyskutowano temat nadania stopni IWS PZA ww kandydatom,

 1. Betlejemka vs Wozownia – sprawozdanie z działań Prezydium.

P.Xięski krótko zreferował rozmowy pomiędzy PZA a przedstawicielami TPN w sprawie ew. przejęcia Wozowni. Nie podjęto żadnych decyzji rozstrzygających. Przy czym można odnieść wrażenie, że TPN nie do końca jest usatysfakcjonowany tym, że PZA nie jest skłonna do szybkiego opuszczenia Betlejemki i zajęcia nowego lokalu.

W otrzymanych od Jerzego Kalarusa (PTTK) rzutach kondygnacji, będących składowymi koncepcji projektowej adaptacji Wozowni, nie została wykorzystana dla celów użytkowych piwnica budynku. Wydaje się kluczowym dla PZA zwiększenia pojemności budynku, zorganizowanie kuchni/jadalni oraz części sanitarnej właśnie w tej liczącej ponad 100 m2 przestrzeni. Taki zabieg pozwoliłby na zwiększenie pojemności noclegowej zapewne do ok. 40 osób. Trudno się jednak spodziewać by udało się w budynku rozmieścić większą liczbę łóżek w skromnym standardzie turystycznym – pokoje zbiorowe bez aneksu sanitarnego. Jeśli adaptacja piwnicy Wozowni okaże się niemożliwa z przyczyn organizacyjnych, formalnych czy też technicznych, to PZA proponuje współpracę w zakresie zagospodarowania obiektu dla celów noclegowych dla potrzeb taterników przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowej funkcjonalności Betlejemki. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zapewnienie optymalnej pojemności noclegowej dla taterników w rejonie Hali Gąsienicowej. Mamy nadzieję, że ta koncepcja będzie przez TPN traktowana jako jedna z alternatyw dla rozwiązania potrzeb bytowych taterników w rejonie Hali Gąsienicowej. 
Prócz kwestii formalnych i technicznych, istotną z perspektywy PZA jest sprawa potencjalnych kosztów adaptacji oraz opłat czynszowych należnych za użytkowanie przez PZA budynku Wozowni. Mamy świadomość wysokości nakładów, jakie są  konieczne dla przeprowadzenia rewitalizacji budynku.
Obawiamy się, czy ogólny bilans wyników finansowych działalności noclegowej i szkoleniowej prowadzonej przez PZA w obiekcie pozwoli na pokrycie należnego PTTK czynszu i wykazanie dodatniego wyniku finansowego naszej działalności.

PTTK został poproszony o przedstawienie potencjalnych kosztów, w jakich PZA miałaby uczestniczyć w trakcie procesu rewitalizacji obiektu a także prognozy wysokości opłat czynszowych w wymiarze pełnego roku, przy założeniu, że cały obiekt miałby być w dyspozycji PZA.

Partnerzy