wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Regulamin Klubowych Komisji Egzaminacyjnych (tryb uzyskiwania kart wspinacza, taternika i taternika zwyczjnego)

Regulamin Klubowych Komisji Egzaminacyjnych (tryb uzyskiwania kart wspinacza, taternika i taternika zwyczjnego)

Opublikowano: 2-12-2008; 15:32 przez mteg


1. Zadaniem Klubowych Komisji Egzaminacyjnych PZA (KKE PZA) jest prowadzenie
nadzoru merytorycznego nad przeprowadzaniem egzaminów oraz czynności związanych
z uzyskiwaniem obowiązujących kart. Do nadzoru nad uzyskiwaniem kart taternika w
COS PZA na Hali Gąsienicowej powoływana jest Centralna Komisja Egzaminacyjna.2. Warunkiem uzyskania karty wspinacza jest:


 • ukończenie z wynikiem pozytywnym, popartym pisemnym zaświadczeniem, szkolenia podstawowego (wg programów szkoleniowych PZA), prowadzonego przez licencjonowanego instruktora PZA;


 • wypełnienie testu opracowanego przez Komisję Szkolenia PZA i uzyskanie pozytywnej oceny.

3. Warunkiem uzyskania karty taternika jest :


 • ukończenie szkolenia taternickiego lub skałkowo-taternickiego (wg programów szkoleniowych PZA) z wynikiem pozytywnym, prowadzonego przez licencjonowanego instruktora PZA;


 • wypełnienie testu opracowanego przez Komisję Szkolenia PZA i uzyskanie pozytywnej oceny.

4. Warunkiem uzyskania karty taternika zwyczajnego jest :


 • posiadanie karty taternika;

 • przedstawienie wykazu przejść który spełnia wymogi uzyskania stopnia;

 • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z KKE PZA.
5. Tryb wydawania dokumentów:


 • skompletowanie wniosku wraz ze zdjęciem w KKE PZA, złożenie przez KKE PZA wniosku o wydanie dokumentu w Biurze PZA, wystawienie dokumentu przez Biuro PZA i przekazanie właścicielowi;

 • w przypadku szkolenia w COS PZA do wystawienia dokumentu upoważniony jest kierownik COS.
6. W pracach komisji mają prawo uczestniczyć instruktorzy PZA których klub rekomenduje do KKE PZA wraz ze wskazaniem przewodniczącego. Komisja Szkolenia przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PZA skład KKE PZA.7. Skład zespołów egzaminacyjnych uprawnionych do nadawania kart:


 • na kartę wspinacza: co najmniej trzech instruktorów PZA;


 • na kartę taternika: co najmniej trzech instruktorów PZA ze stopniem instruktora taternictwa lub instruktora alpinizmu lub instruktora seniora.

8. Komisja Szkolenia występuje w systemie egzaminacyjnym jako instancja weryfikująca i odwoławcza w sprawach związanych z działalnością KKE PZA.9. Za wydanie kart KKE PZA pobiera opłatę:


 • 30 zł za kartę wspinacza,


 • 50 zł za kartę taternika i taternika zwyczajnego.

Wpłaty do biura za wydanie dokumentów odbywają się przy zgłaszaniu wniosków. KKE PZA przekazuje do PZA 50 procent kwoty z wpłat, pozostała kwota jest w dyspozycji KKE PZA10. KKE PZA przeprowadzają egzaminy w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku.11. Przewodniczący KKE PZA odpowiada za:


 • właściwy poziom egzaminów w oparciu o istniejący stan prawny oraz ustalenia Komisji Szkolenia PZA;


 • prowadzenie dokumentacji egzaminacyjnej i przechowywanie jej oraz udostąpnianie władzom PZA do kontroli i weryfikacji.


 • Wnioskowanie do władz PZA o wydanie właściwej karty zgodnie z przesłaną kopią protokołu egzaminacyjnego

12. Wszelkie nieprawidłowości oraz niespełnienie wymogów formalnych KKE PZA wyjaśnia z instruktorem, który przeprowadził szkolenie. W przypadku poważnego naruszenia wymogów formalnych, przewodniczący KKE PZA obowiązany jest kierować sprawć do wyjaśnienia w Komisji Szkolenia PZA.13. W sytuacji gdy klub nie jest w stanie stworzyć KKE PZA, osoby szkolone i zainteresowane otrzymaniem właściwej karty mogą się o nią ubiegać po zdaniu egzaminu w dowolnie wybranej KKE PZA lub w COS PZA.Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZA – 22 maja 2002Przewodniczący Komisji Szkolenia

Dariusz Porada

Partnerzy