wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Dyrektywa Parlamentu Europejskiego – kwalifikacje zawodowe

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego – kwalifikacje zawodowe

Opublikowano: 22-12-2009; 17:07 przez mteg | Modyfikacja: 21-03-2016; 8:51 przez mteg

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Artykuł 3 ,”Definicje” punkt 1. Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się
poniższe definicje:

a) „zawód regulowany”: działalność zawodowa lub zespół działalności zawodowych,
których podjęcie, wykonywanie, lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga,
bezpośrednio bądź pośrednio, na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub
administracyjnych, posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych; w szczególności
używanie tytułu zawodowego zastrzeżonego na mocy przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych dla osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje zawodowe stanowi sposób wykonywania działalności zawodowej.

W przypadkach, w których nie stosuje się pierwszego zdania niniejszej
definicji, działalność zawodowa, o której mowa w ust. 2, traktowana jest
jako zawód regulowany.

Gdzie można się dowiedzieć czy dany zawód jest regulowany w danym państwie
członkowskim Unii Europejskiej?

Każde państwo członkowskie UE samo określa czy dany zawód jest regulowany
czy też nie. Ten sam zawód może być zawodem regulowanym w jednym państwie
członkowskim UE, podczas gdy w pozostałych państwach członkowskich nie
będzie on regulowany. Dlatego też należy w każdym przypadku dowiadywać się
w ośrodku informacji (contact point) danego państwa czy dany zawód jest
regulowany.

Baza danych o zawodach regulowanych w Polsce

Zawody regulowane w sporcie:

  Trener klasy II
  Trener klasy I
  Trener klasy mistrzowskiej
  Instruktor dyscypliny sportu
  Instruktor rekreacji ruchowej
  Instruktor odnowy biologicznej
  Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
  Menedżer sportu
  Menedżer dyscyplin sportowych
  Menedżer organizacji imprez sportowych
Partnerzy