wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Walny Zjazd Delegatów KiSTJ PZA 2007

Walny Zjazd Delegatów KiSTJ PZA 2007

Opublikowano: 1-12-2007; 14:03 przez mteg

Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego
Związku Alpinizmu
zgromadził, 17 listopada w Podlesiach, 44 delegatów z 24 Klubów i Sekcji
Taternictwa Jaskiniowego. Do pełnego forum zabrakło tylko jednego mandatu.
Głównym punktem porządku obrad był wybór Komisji Taternictwa Jaskiniowego.

Obrady rozpoczęto od powołania komisji zjazdowych: mandatowo skrutacyjnej, wnioskowej,
komisji-matki oraz na zgłoszony wniosek, komisji regulaminowej.
Ustępująca KTJ przedstawiła sprawozdanie ze swej działalności
w ostatniej kadencji oraz sprawozdania z wykonania wniosków
przyjętych podczas poprzedniego WZD i finansowe.

Przedmiotem wnikliwej dyskusji podjętej przez delegatów
podczas walnego zjazdu była propozycja Tatrzańskiego Parku Narodowego
dotycząca podjęcia opieki nad jaskiniami tatrzańskimi,
przez wybrane kluby.

 

Jednym z wielu wątków, podjętych przez delegatów w trakcie dyskusji
nad przedstawionymi sprawozdaniami z ostatniej kadencji pracy KTJ,
był sposób wypracowania mechanizmów egzekwowania przez KTJ relacji
z wypraw, szczególnie tych które uzyskały dofinansowanie,
oraz ich publikacji. Podjęto również dyskusje o konieczności
rozszerzenia zasobu informacji, regulaminów i formularzy, dostępnych
na stronie internetowej PZA.

 

Zgodnie z porządkiem obrad, Walny Zjazd Delegatów udzielił
absolutorium ustępującej KTJ — za głosowało 41 delegatów,
nie było głosów przeciw, trzech delegatów wstrzymało się od głosu.

 

Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego
wyłonił Komisję Taternictwa Jaskiniowego w składzie:

 • Andrzej Ciszewski — przewodniczący KTJ,
 • Marek Wierzbowski — wiceprzewodniczący KTJ,
 • Ditta Kicińska — członek KTJ do spraw naukowych
  i kontaktów międzynarodowych,
 • Marek Lorczyk — członek KTJ do spraw szkoleniowych,
 • Beata Michalak — sekretarz KTJ,
 • Jaga Trojan — członek KTJ do spraw tatrzańskich,
 • Włodzimierz Porębski — członek KTJ

Podczas zjazdu podjęto następujące uchwały, dotyczące:

 • Nr 1–2007 WZD KiSTJ — rozszerzenia kadry szkolącej w kursach
  centralnych, organizowanych przez KTJ,
 • Nr 2–2007 WZD KiSTJ — informowania członków PZA, poprzez stronę
  internetową PZA, o możliwościach i zasadach pozyskiwania dotacji z innych
  departamentów Ministerstwa Sportu na działalność pozawyprawową,
 • Nr 3–2007 WZD KiSTJ — wprowadzenia zmian w procedurze
  uzyskania karty taternika w zakresie uznawania akcji szkoleniowych
  przeprowadzanych poza Tatrami, w ilości dwóch przejść nie odbiegających
  trudnością od przejść tatrzańskich, w trybie tym wymaganych będzie sześć
  akcji jaskiniowych w Tatrach,
 • Nr 4–2007 WZD KiSTJ — wprowadzenia zmian Regulaminu KTJ PZA
  w zakresie bezpośredniego wyboru Przewodniczącego KTJ przez Walny Zjazd
  Delegatów. Głosowanie nad przekazaniem wniosku do komisji regulaminowej,
 • Nr 5–2007 WZD KiSTJ — zobligowania KTJ PZA do wprowadzenia
  pełnej jawności swojej działalności poprzez zamieszczenie na stronie
  internetowej, w formie do pobrania, regulaminu KTJ oraz zasad
  przyznawania dotacji do wypraw wraz z kompletem wzorów dokumentów
  wymaganych przez KTJ, a także regulaminu powoływania członków kadry,
 • Nr 6–2007 WZD KiSTJ — zobligowania KTJ PZA do wprowadzenia pełnej
  jawności swojej działalności poprzez umieszczanie na stronie PZA
  komunikatu z posiedzeń KTJ,
 • Nr 7–2007 WZD KiSTJ — zobligowania KTJ do przystąpienia
  do Europejskiej Federacji Speleologicznej,
 • Nr 8–2007 WZD KiSTJ — procedury wyboru przewodniczącego KTJ,
  postanowiono iż przewodniczący będzie wybierany przez WZD KiSTJ PZA
  spośród członków zrzeszonych klubów, przy czym kandydat nie musi być
  obecny na WZD,
 • Nr 9–2007 WZD KiSTJ — przyjęcia, opracowanych przez Komisję
  Regulaminową, zmian w Regulaminie KTJ,
 • Nr 10–2007 WZD KiSTJ — upoważnienia KTJ do prowadzenia rozmów
  z Dyrekcją TPN w sprawie opieki nad jaskiniami w Tatrzańskim Parku
  Narodowym.

Odnowiony i uaktualniony regulamin KTJ, będący wynikiem pracy Komisji
Regulaminowej, został przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi PZA
na WZD PZA w dniach 25–26 listopada 2007 r. Po zakończeniu koniecznej
procedury legislacyjnej, regulamin zostanie opublikowany na stronie
internetowej PZA.

 

W związku z rangą sprawy dotyczącej propozycji Dyrekcji
Tatrzańskiego Parku Narodowego w zakresie wprowadzenia nowych zasad
udostępniania jaskiń tatrzańskich, informujemy, że Komisja Taternictwa Jaskiniowego, w formie
pisemnej odpowiedzi na otrzymany list, zadeklarowała chęć kontynuowania
rozmów na temat jednoczesnego udostępniania i ochrony jaskiń
tatrzańskich, oraz zaproponowała zorganizowanie spotkania przedstawicieli
wszystkich zainteresowanych klubów z Dyrekcją TPN.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego

Partnerzy