wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Narciarstwo wysokogórskie > Ogłoszenie o naborze na kurs instruktorski NW 2023

Ogłoszenie o naborze na kurs instruktorski NW 2023

Opublikowano: 29-12-2022; 9:21 przez Marek Karnecki

Harmonogram

  • Do 12 stycznia 2023 r. składanie podań
  • 16 stycznia – ogłoszenie osób zakwalifikowanych na egzamin. Maksymalna liczba osób na egzaminie: 15. O przyjęciu na egzamin decydują najlepsze i najbardziej aktualne wykazy narciarskie/wspinaczkowe.
  • 19 stycznia – egzamin praktyczny. Do kursu dopuszczonych zostanie maksymalnie 8 osób, które uzyskają najlepszy wynik z egzaminu praktycznego.
  • 18-21 luty – część narciarska kursu (4 dni – Chopok lub Zakopane)
  • Luty – blok pierwszej pomocy (2 dni – Zakopane).
  • marzec – część górska (6 dni)
  • kwiecień oraz ewentualnie w następnym sezonie – wycieczki nadzorowane (3 dni) oraz staże (6-8 dni).

I etap kwalifikacji – wykaz oraz komplet dokumentów:

Do dnia 12 stycznia na adres mailowy knw@pza.org.pl należy przesłać zgłoszenie chęci uczestnictwa wraz z następującymi informacjami:

1. Zimowy dorobek górski z ostatnich pięciu lat z opisem działalności skiturowej i wspinaczkowej (w formie wykazu zawierającego co najmniej datę, rejon górski, trasę/drogę wspinaczkową, trudności, partnera/ów itp.). Wykaz należy wpisać do tabeli według załączonego wzoru (na dole strony), oraz przesłać w załączniku w zachowanym formacie.

Wymagania minimalne w zakresie wykazu:

Narciarstwo wysokogórskie

Co najmniej 30 przejść narciarskich w warunkach wysokogórskich, całodniowych o przewyższeniu (sumie podejść) minimum 1200 metrów w ostatnich pięciu sezonach zimowych. Spośród nich co najmniej 10 przejść o minimalnym przewyższeniu 1500 m. Dodatkowym atutem będą przejścia w górach lodowcowych, w tym wielodniowe.

Wspinaczka górska

Co najmniej 10 dróg wspinaczkowych wielowyciągowych (minimum 200 m) w warunkach zimowych – z czego co najmniej 5 to drogi mikstowe i 3 o charakterze lodowym (trudność co najmniej WI3, długość 150 m). Z powyższych 10 dróg co najmniej 5 musi mieć trudności zimowo klasycznie min. IV (lub M4). Dwie spośród wszystkich 10 dróg muszą mieć co najmniej 350 metrów.

Do wykazu prosimy wpisywać jedynie przejścia z prowadzeniem co najmniej połowy drogi, w szczególności kluczowych wyciągów (nie liczą się drogi przebyte „na drugiego” lub z przewodnikiem).

Ważne wcześniejsze przejścia sprzed okresu 5 lat (jednak nie starsze niż 10 lat) mogą być dodatkowym atutem.

2. Dorobek sportowy w zakresie skialpinizmu. Do wykazu można zaliczyć tylko ukończone zawody z podaniem nazwy i daty zawodów, zajętego miejsca (tytułu), partnera w zawodach zespołowych i inne istotne informacje.

3. Informacje dodatkowe świadczące o doświadczeniu w zakresie narciarstwa i wspinaczki wysokogórskiej (również w warunkach letnich, np. w terenie lodowcowym).

4. Rekomendacja klubu macierzystego zrzeszonego w PZA. Rekomendacja może być przesłana w formie e-maila klubu, przesłanego na adres komisji.

5. Ukończone 24 lata w dniu rozpoczęcia kursu.

6. Wykształcenie średnie (skan dokumentu należy dołączyć do podania).

7. Ważne badania lekarskie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego (należy dostarczyć w dniu egzaminu).

8. Niekaralność w rozumieniu Kodeksu Karnego (osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.[25]). Zaświadczenie o niekaralności należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Ubezpieczenie NNW oraz OC – na czas trwania kursu i egzaminu, oraz ubezpieczenie pokrywające koszty ewentualnej akcji ratowniczej z udziałem śmigłowca na obszarach górskich Słowacji.

Analiza przedstawionego w zgłoszeniu dorobku górskiego i sportowego będzie przeprowadzona przez 3 asesorów niezależnie.

Komisja zastrzega sobie prawo do równoważnej oceny całości wykazu. W wyjątkowych sytuacjach Komisja może dopuścić uzupełnienie niewielkich braków wykazu najpóźniej do momentu przystąpienia do stażu – dotyczy to części wspinaczkowej, narciarski musi być kompletny w dacie zgłoszenia.

II etap kwalifikacji – egzamin wstępny, dokonuje zespół powołany przez KNW PZA na podstawie:

  • a) Testu kondycyjnego na wyznaczonej trasie z wyposażeniem niezbędnym do odbycia tury wysokogórskiej (nie lodowcowej), które również będzie sprawdzane. Limit czasu np. dla trasy Kuźnice – Kasprowy Wierch – to maksymalnie 1 godzina + wiek, lecz nie dłużej niż 1 godzina i 40 minut dla osób powyżej 40-go roku życia. Mile widziane jest przybycie na metę z zapasem czasowym. Kandydat, który nie zmieści się w limicie, nie zostanie dopuszczony do części technicznej egzaminu.
  • b) Części technicznej, czyli egzaminu praktycznego z umiejętności jazdy na nartach po trasie przygotowanej (ocenie podlegają ewolucje zgodnie z programem nauczania SITN: Jazda Terenowa, Skręt krótki, Skręt długi, Skręt STOP) i poza zorganizowanymi terenami narciarskimi. Ocenie podlega technika jazdy i technika podejścia na nartach turowych. Minimalny poziom narciarski to umiejętności techniczne na poziomie Pomocnika Instruktora SITN PZN. W ocenach z poszczególnych ewolucji kandydat powinien otrzymywać średnio minimum 7/10 pkt. Dotyczy to jazdy na trasie i poza trasą. Wymagane są bardzo dobre umiejętności jazdy w terenie w każdych warunkach śnieżnych z plecakiem z wyposażeniem podstawowym niezbędnym do turystyki wysokogórskiej. Część techniczna odbywa się na tych samych nartach, co test kondycyjny.

Egzamin z umiejętności jazdy na nartach jest absolutnie kluczowym kryterium naboru na kurs. To znaczy, że nawet wybitne osiągnięcia sportowe czy górskie nie mogą zrównoważyć słabych umiejętności narciarskich.

III etap kwalifikacji – egzamin kończący kurs oraz staż zaliczeniowy:

Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywny wynik egzaminu końcowego, obejmującego elementy techniczne oraz dydaktyczne prowadzenia zajęć przez przyszłego instruktora.

Zaliczony egzamin końcowy warunkuje dopuszczenie do stażu zaliczeniowego na którym aspirant prowadzi kompletny kurs na ocenę w obecności instruktora asesora. Szczegółowe warunki staży określa regulamin staży.

INFORMACJE O KURSIE

Kurs będzie przeprowadzony w czterech etapach i zakończony egzaminem:

I obóz – szkolenie stacjonarne z narciarstwa zjazdowego 4 dni (technika i metodyka nauczania) oraz 2 dni zajęć z pierwszej pomocy.

II obóz – szkolenie stacjonarne górskie – 6 dni, szkolenie lawinowe, nawigacja, techniki wysokogórskie.

III etap – 3 wyjścia skiturowe (3 dni): w tym jedno obserwowane jako element egzaminu (w tym metodyka prowadzenia zajęć praktycznych).

IV etap – 2 pełne staże (łącznie 6 – 8 dni) na 2 kursach prowadzonych zgodnie z programem PZA. Pierwszy to staż obserwowany, a drugi to staż zaliczeniowy.

Uprawnienia PO KURSIE:

Instruktor narciarstwa wysokogórskiego PZA jest uprawniony do prowadzenia zajęć w zakresie narciarstwa wysokogórskiego na obszarach nie obejmujących terenów lodowcowych, w szczególności w zakresie tematyki objętej programami kursów PZA.

Koszt:

5500zł + 300zł (opłata za egzamin kwalifikujący).

W cenę wliczone są: zajęcia praktyczne, teoretyczne, opieka instruktorów.

Cena nie obejmuje: noclegów, wyżywienia, transportu, kosztów wyciągów, ubezpieczenia.

Maksymalna liczba uczestników: 8 osób, minimalna: 4 osoby. Do kursu zostanie dopuszczonych maksymalnie 8 osób (lub mniej), które uzyskają najlepszy wynik: z egzaminu praktycznego oraz analizy wykazu wspinaczkowego, skiturowego i sportowego.

Koordynator Kursu: Mikołaj Bielański, Michał Semow

Nadzór merytoryczny: Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA oraz Instruktorzy NW PZA

Z górskim pozdrowieniem,

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA

Załącznik: Wykaz_przejsc_INW_PZA_2023

Partnerzy