wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Statut Polskiego Związku Alpinizmu

Statut Polskiego Związku Alpinizmu

Opublikowano: 31-07-2014; 16:26 przez mteg | Modyfikacja: 6-10-2022; 13:51 przez Barbara_Batko

Statut Polskiego Związku Alpinizmu

 

Rozdział 1.

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

1.

Związek stowarzyszeń nosi nazwę: POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU (w skrócie PZA), zwany dalej „PZA”.

2.

Terenem działania PZA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz m.st. Warszawa.

3.

 1. PZA jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
 2. PZA jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.

4.

PZA może być członkiem międzynarodowych organizacji alpinistycznych oraz speleologicznych i jest reprezentantem alpinizmu polskiego w stosunkach z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami alpinistycznymi.

5.

PZA może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 2.
Cele i środki działania

6.

Celem PZA jest:

 1. rozwijanie polskiego alpinizmu, przez który rozumie się wszelkie sporty wymagające umiejętności wspinaczkowych;
 2. prowadzenie współzawodnictwa sportowego w zakresie alpinizmu.

7.

PZA realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszenie klubów i innych organizacji społecznych których członkowie uprawiają alpinizm,
 2. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami organizacji zrzeszonych w PZA oraz kontroli przestrzegania przez nich oraz przez członków PZA statutu, postanowień i  regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania alpinizmu,
 3. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etycznego wśród członków klubów i organizacji alpinistycznych oraz trenerów i  instruktorów,
 4. kontakty z podobnymi organizacjami sportowymi za granicą,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków organizacji zrzeszonych w PZA ,
 6. ustalenie zasad i instrukcji oraz projektów w zakresie szkolenia, bezpieczeństwa i działalności sportowej dotyczących alpinizmu,
 7. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu,
 8. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z problematyką górską i sportową,
 9. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
 10. popieranie i ułatwianie działalności alpinistycznej w kraju i za granicą w szczególności działalności sportowej, treningowej, szkoleniowej eksploracyjno-dokumentacyjnej, prowadzenie własnej bazy noclegowej w rejonach górskich i skałkowych dla członków organizacji zrzeszonych w PZA, popieranie i ułatwianie wyjazdów alpinistycznych oraz organizowanie centralnych imprez alpinistycznych,
 11. organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony
  przyrody i innych inicjatyw prośrodowiskowych, związanych z obszarami
  działania członków Związku,
 12. kontrolowanie i koordynowanie działalności organizacji będących członkami PZA w zakresie wynikającym ze statutowych zadań PZA,
 13. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań PZA,
 14. rozwój, promowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce, zgodnie z Kartą Olimpijską.
 15. Prowadzenie badań naukowych, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczych, historycznych, technicznych, społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu.
 16. Organizowanie działalności w sporcie osób z niepełnosprawnościami.

 

Rozdział 3.
Członkowie PZA

8.

 1. Członkowie PZA dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi PZA są:
  1. kluby posiadające osobowość prawną, działające w zakresie Alpinizmu,
  2. inne organizacje posiadające osobowość prawną i działające w zakresie Alpinizmu.
 3. Członków wymienionych w ust. 2 przyjmuje Zarząd PZA na podstawie pisemnego zgłoszenia.

9.

Członkowie zwyczajni PZA mają prawo do:

 1. brania udziału przez swoich delegatów z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Delegatów,
 2. zgłaszania wniosków i postulatów do władz PZA oraz oceniania ich działalności,
 3. brania udziału przez swoich reprezentantów w sportowych i szkoleniowych imprezach alpinistycznych,
 4. organizowania we własnym zakresie imprez i wypraw sportowych oraz imprez szkoleniowych,
 5. korzystania z pomocy PZA przy organizacji imprez oraz korzystania z pomocy i poparcia władz i organów PZA w ramach jego zadań określonych niniejszym statutem.

10.

Członkowie zwyczajni PZA są obowiązani do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu alpinizmu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w alpinizmie,
 3. przestrzegania zasad etyki taternickiej,
 4. wnoszenia opłat i opłacania stałych składek członkowskich,
 5. brania udziału we współzawodnictwie sportowym w alpinizmie.

11.

 1. Członkostwo zwyczajne PZA ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  2. skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku nie zapłacenia składek za okres co najmniej jednego roku ,
  3. wykluczenia, jeżeli członek PZA w sposób istotny naruszył interesy PZA lub postanowienia niniejszego statutu,
  4. rozwiązania się organizacji, będącej członkiem PZA.
 2. Członek zwyczajny PZA może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd PZA w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 3. Członkowi zawieszonemu lub wykluczonemu ze PZA przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od doręczenia członkowi uchwały o zawieszeniu lub wykluczeniu.
 4. Wystąpienie, skreślenie z listy członków lub wykluczenie z PZA nie zwalnia członka PZA z obowiązku uregulowania majątkowych zobowiązań w stosunku do PZA.

12.

 1. Godność członka honorowego PZA nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu.
 2. Członkowie honorowi PZA mają prawo do brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów z głosem doradczym.
 3. Członkowie honorowi są obowiązani do działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania alpinizmu.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Rozdział 4.
Władze PZA

13.

Władzami PZA są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Prezydium,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Sąd Koleżeński.

14.

Kadencja władz PZA trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

Walne Zgromadzenie Delegatów

15.

Najwyższą władzą PZA jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. uchwalanie generalnych kierunków całokształtu działalności,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz PZA,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa PZA, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalanie zmian w statucie,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. uchwalanie wysokości opłat i stałych składek członkowskich ,
 8. ustalanie wymogów kwalifikacyjnych, jakim winni odpowiadać członkowie organizacji zrzeszonych w PZA,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PZA,
 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów przez władze PZA, członków PZA i delegatów.

17.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach wszystkich członków PZA według jednolitego klucza wyborczego, który ustala liczbę delegatów w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą setkę członków uznających daną organizację za macierzystą wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyboru delegatów przy czym ta sama osoba nie może być delegatem więcej niż jednego członka PZA,
 2. z głosem doradczym członkowie władz PZA,
 3. zaproszeni goście.

18.

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów odbywa się corocznie w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołany:
  1. uchwałą Zarządu,
  2. na pisemne żądanie co najmniej 1/2 liczby członków PZA,
  3. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów powinno się odbyć w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub zgłoszenia wniosku przewidzianego w ust. 3 i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

19.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
 3. Zawiadomień dokonuje się pisemnie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz przez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomienia uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed jego upływem.
 4. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne, jeżeli w pierwszym podanym terminie, bierze udział co najmniej połowa liczby delegatów. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 5. Kadencja delegatów trwa 3 lata.

Zarząd PZA

20.

 1. Zarząd składa się z 8 do 12 członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy nowo wybrany prezes, wybierając ze swego grona Prezydium składające się z prezesa dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
 3. Zarząd uchwala regulamin, który szczegółowo ustala jego organizację i tryb pracy.
 4. Członkowie Zarządu, z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
  O wysokości wynagrodzenia decyduje Komisja Rewizyjna.

21.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością PZA,
 2. reprezentowanie PZA na zewnątrz,
 3. zarządzanie majątkiem i finansami PZA w ramach zatwierdzonego budżetu,
 4. nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności członków PZA,
 5. przyjmowanie, skreślanie z listy członków, zawieszanie w prawach członka oraz wykluczanie członków zwyczajnych PZA,
 6. ustalanie planów działania i budżetów rocznych PZA,
 7. ocena działalności klubów i organizacji zrzeszonych w PZA,
 8. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów,
 9. powoływanie komisji specjalistycznych stanowiących organy doradcze i  pomocnicze Zarządu,
 10. opracowywanie regulaminów i innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności alpinistycznej,
 11. organizowanie działalności szkoleniowej dla członków organizacji zrzeszonych w PZA a także nadzór nad działalnością szkoleniową prowadzoną bezpośrednio przez członków PZA oraz trenerów i instruktorów PZA,
 12. nadawanie i pozbawianie uprawnień instruktorskich,
 13. powoływanie kadry i reprezentacji narodowej,
 14. podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz PZA.

22.

Do kompetencji Prezydium należy:

 1. reprezentowanie PZA na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i finansami PZA w ramach zatwierdzonego budżetu,
 3. nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności członków PZA,
 4. powoływanie komisji specjalistycznych stanowiących organy doradcze i  pomocnicze Zarządu,
 5. opracowywanie regulaminów i innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności alpinistycznej,
 6. organizowanie działalności szkoleniowej dla członków organizacji zrzeszonych w PZA a także nadzór nad działalnością szkoleniową prowadzoną bezpośrednio przez członków PZA oraz trenerów i instruktorów PZA,
 7. nadawanie i pozbawianie uprawnień instruktorskich,
 8. powoływanie kadry i reprezentacji narodowej.

23.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 5 razy w roku i mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę występujących potrzeb i mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 Komisja Rewizyjna

24.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna PZA jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PZA ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i w posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

25.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków.
 2. Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybierze spośród swego grona przewodniczącego i dwóch jego zastępców.
 3. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek strony lub z urzędu.
 4. Sąd Koleżeński rozpatruje wszelkie sprawy pomiędzy:
  • członkami organizacji zrzeszonych w PZA,
  • członkami organizacji a organizacjami zrzeszonymi w PZA,
  • organizacjami zrzeszonymi w PZA,
  • organizacjami zrzeszonymi w PZA, a PZA – dotyczące postępowania niezgodnego z etyką taternicką i naruszaniem zasad współżycia społecznego.
 5. Kary i sankcje pozostające do dyspozycji Sądu Koleżeńskiego ujęte są w Regulaminie Postępowania Dyscyplinarnego PZA.
 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZA.

26.

 1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego,
  z uwzględnieniem § 19.
 2. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz PZA przysługuje tym władzom prawo do kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Nagrody i Kary

27.

 1. PZA ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy i sportowców zasłużonych dla polskiego alpinizmu.
 2. PZA ma prawo nakładania kar na:
  1. 1) członków PZA,
  2. 2) członków klubów i organizacji zrzeszonych w PZA,
 3. Kary w imieniu PZA nakłada Sąd Koleżeński.

Rozdział 5.

28.

Majątek PZA powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, w tym gospodarczej prowadzonej według zasad określonych w odrębnych przepisach, dochodów z majątku PZA oraz z ofiarności publicznej.

29.

Dla ważności oświadczeń woli PZA wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza generalnego lub członka Zarządu.

Rozdział 6.
Zmiana statutu i rozwiązanie się PZA

30.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się PZA podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

31.

Uchwała o rozwiązaniu się PZA określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek PZA.

32.

Uchwała o przeznaczeniu majątku PZA wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

Statut PZA zatwierdzony w czasie XXIV SWWZD PZA 18.09.2021 w Lądku-Zdroju

Partnerzy