wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Alpinizmu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Alpinizmu

Opublikowano: 29-05-2023; 10:37 przez Emilia Karnecka

Polski Związek Alpinizmu z siedzibą w Warszawie, na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PZA z dnia 25.05.2023 roku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Polskiego Związku Alpinizmu.

MIEJSCE PRACY:
Biuro Polskiego Związku Alpinizmu 
ul. Mokotowska 24
00-561 Warszawa 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy przesłać elektronicznie na adres biuro@pza.org.pl
 • dokumenty należy przesłać do dnia 5.06.2023 do godz. 14:00
 • rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w dniu 6.06.2023

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie i wdrażanie uchwał Zarządu
 • współpraca z klubami zrzeszonymi w Polskim Związku Alpinizmu
 • przedkładanie Zarządowi analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania Biura oraz sprawozdań z realizacji zadań i wyników finansowych
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem materiałów dla Komisji Rewizyjnej
 • podejmowanie decyzji w zakresie posiadanych kompetencji
 • prowadzenie bieżących spraw Biura
 • ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Biura oraz nadzorowanie i koordynowanie bezpośrednio pracy Głównego Księgowego i trenerów
 • współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki
 • utrzymywanie kontaktów z parterami w kraju i za granicą

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO ZAJMOWANIA STANOWISKA

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: prawo lub administracja)
 • co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku i co najmniej trzy lata w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych
 • min. roczne doświadczenie w pracy/współpracy w/z ogólnopolskim związku/stowarzyszeniu sportowym
 • znajomość aktów prawnych z zakresu kultury fizycznej
 • wiedza ekspercka i doświadczenie w zakresie sportów reprezentowanych przez Polski Związek Alpinizmu
 • udokumentowana znajomość specyfiki funkcjonowania klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, znajomość innych języków będzie dodatkowym atuem
 • posiadanie kompetencji kierowniczych rozumianych w szczególności jako: planowanie strategiczne i operacyjne, podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna, zarządzanie pracownikami, koordynowanie realizacji procesów o wysokim stopniu złożoności, znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność

Ponadto od kandydatów wymaga się umiejętności praktycznych w obszarze alpinizmu potwierdzonych odbyciem minimum dwóch szkoleń w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze alpinizmu (np. taternictwa, speleologii, narciarstwa wysokogórskiego, wspinaczki skalnej, wspinaczki sportowej).

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dyspozycyjność
 • gotowość do pracy w nienormowanym wymiarze
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętności przywódcze
 • konsekwencja w działaniu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
Partnerzy