wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.02.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.02.2017

Opublikowano: 21-02-2017; 10:28 przez Jolanta Głowacka

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 07.02.2017

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Marek Kujawiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka oraz Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Shivling – problemy w pracy zespołu roboczego ds. zbadania okoliczności wypadku

Krótko przedyskutowano problemy na jakie napotyka komisja powołana do spraw zbadania okoliczności wypadku. Członkowie Zarządu zadeklarowali swoją pomoc w tym względzie.

O 20:14 dołączył P.Kubicki wyjaśniając, że z uwagi na zaistniałe okoliczności nie będzie w stanie w pełni uczestniczyć w zebraniu.

 1. Skreślenie dwóch klubów z listy członków zrzeszonych w PZA.

11 stycznia br. na zebraniu zarządu było dyskutowane skreślenie z listy członków zrzeszonych w PZA klubu: Speed Rock Wadowice oraz UKS Piętnastka Lublin. Decyzja została przesunięta w czasie w celu przeprowadzenia rozmowy z kierownictwem w/w klubów. W toku przeprowadzonych rozmów ustalono, że klub Speed Rock Wadowice przestaje działać, a UKS Piętnastka Lublin nie podjął żadnych kroków, żeby pozostać w gronie klubów zrzeszonych w PZA.

W związku z powyższym P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie skreślenia z listy członków zrzeszonych w PZA klubu: Speed Rock Wadowice oraz UKS Piętnastka Lublin.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Fundusze międzynarodowego – ew. wykorzystanie przez PZA.

W dniach 12-13 grudnia 2016 A.Kamiński uczestniczył w konferencji „Finansowanie sportu z funduszy międzynarodowych”, zorganizowanej przez MSiT w Warszawie. Podczas konferencji prelegenci informowali o możliwościach pozyskiwania środków z programu Komisji Europejskiej Erasmus+ i z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow
Dodatkowe informacjo o programie Erasmus+Sport dostępna są na stronach Agencji Wykonawczej EACEA –
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport  i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl/

Fundusz Wyszehradzki – http://visegradfund.org/grants/  jest dedykowany dla organizacji pozarządowych. W projekcie muszą uczestniczyć minimum 3-4 kraje. Natomiast z projektach z funduszu Erasmus+ Sport – http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/#sport musi uczestniczyć od 3 do 5 partnerów (różnych państw). W ramach tego funduszu związki sportowe mają bardzo duże szanse na otrzymywanie grantów. Aplikowanie na rok 2018 jest możliwe do dnia 06.04.2017. Nie ma możliwości finansowania sportu profesjonalnego. W projekcie wymagany jest 20% wkład własny.

Zaleta w/w programów jest to, że można pozyskać np. środki na:

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej

 • propagowanie kariery dwutorowej sportowców

 • doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie

 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów oraz narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych

 • podniesienie kompetencji w zakresie dzielenia się doświadczeniami w dziedzinie sportu

 • rozwój monitorowania i oceny porównawczej wskaźników, szczególnie w kontekście promowania wśród sportowców etycznych zachowań i kodeksów postępowania

 • konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia i działania mające na celu podnoszenie świadomości,

 • organizację niekomercyjnych europejskich imprez sportowych

 • projekty dotyczące sportu powszechnego i promocji kultury fizycznej

Erasmus+ Sport daje większe możliwości od Funduszy Wyszehradzkich. Podkreślano jednak podczas konferencji do prowadzenia jednego projektu należy zatrudnić co najmniej jedną osobę, która w całości poświęci się jego koordynacji. A.Kamiński zadał w związku z tym pytanie, czy PZA jest zainteresowana uczestnictwem w tego typu projektach. Zdaniem P.Pustelnika i P.Xięskiego warto tą informację przesłać do klubów zrzeszonych w PZA, iż są takie możliwości.

M.Szydłowska dodała, że 23 lutego br. w MSiT będą organizowane konsultacje dla polskich związków sportowych w temacie w/w programów (tj. możliwości wykorzystania konkretnie na potrzeby PZA) i jej zdaniem warto, żeby reprezentacja PZA wzięła w tych konsultacjach udział. A.Kamiński dodał, że jego zdaniem te konsultacje nie dotyczą ogólnie programów, ale już konkretnych problemów, pytań dotyczących składanego projektu.

M.Strojny zapytała jak weryfikowana jest współpraca z partnerami zagranicznymi. A.Kamiński wyjaśnił, że szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej dot. w/w programów.

P.Pustelnik zadeklarował ze swojej strony pilotowanie tematu przekazania do klubów informacji o w/w projektach oraz weryfikację programów w ramach których PZA mogłaby złożyć wniosek.

 1. Licencje i regulaminy kadry szkoleniowej PZA – dotychczasowe ustalenia.

A.Kamiński wyjaśnił, iż prowadził rozmowy z M.Kujawińskim w zakresie ew. wyrównania stawki opłaty licencyjnej oraz prowadzenia szkoleń w skałach przez instruktorów wspinaczki sportowej.

M.Kujawiński wyjaśnił, że to będzie pociągało za sobą zmianę w regulaminach kadry i zasad licencjonowania.

Dodał, że nie posiada wiedzy w zakresie opinii ze strony instruktorów kanioningu oraz narciarstwa wysokogórskiego co sądzą o takim ujednoliceniu. W opinii P.Pustelnika proste zasady są najlepsze i niezależnie od dyscypliny wszystko powinno być ujęte w jednym regulaminie/licencji instruktorskiej i w tym kierunku powinny być prowadzone prace poszczególnych komisji.

M.Wierzbowski wyjaśnił, że regulamin jest jeden tylko stawki są zróżnicowane co wynika m.in. ze specyfiki dyscypliny (komercyjne wykorzystanie licencji itd.). Dodał również, że jest przeciwko obniżeniu stawki za opłatę licencyjną.

M.Kujawiński wyjaśnił, że prawdą jest, że instruktorzy są aktywną grupą zawodową, przy czym stanowią też pierwszą grupę kontaktu osób szkolonych ze Związkiem. Zdaniem Kujawińskiego, że należy rozważyć „obniżenie” stawki licencyjnej poprzez jej ujednolicenie, bo lepszym rozwiązaniem wydaje się zwiększenie grupy osób, które tą opłatę będą musiały ponosić niż podwyższenie stawki z zachowaniem liczby osób ja płacących.

W opinii P.Pustelnika w licencji instruktorskiej powinno być także odzwierciedlone to co dany instruktor wykonuje na rzecz Związku, klubu macierzystego itd. Zdaniem M.Kujawińskiego to już powinno być w gestii samego klubu macierzystego (np. pokrycie części licencji w zamian za prowadzenie szkoleń klubowych).

M.Kujawiński proponuje wysokość opłaty licencyjnej w kwocie150 zł (dla wszystkich instruktorów) i płatne w trybie rocznym.

Dyskusja zakończona bez decydujących rozstrzygnięć.

 1. Betlejemka – zmiany w rozliczaniu kursów, konieczne prace modernizacyjne.

M. Kujawiński wyjaśnił, iż zdarza się nagminnie, że instruktor PZA szkoli swoich kursantów korzystając z COS Betlejemka. Ustalono, że w takich przypadkach kursant jest traktowanych jako kursant COS Betlejemka i jest zobligowany do uregulowania należności za korzystanie ze sprzętu itd.

Uzgodniono, że rozmowę w zakresie ew. modernizacji budynku Betlejemki M.Kujawiński i P.Xięski przeprowadzą w odrębnym terminie.

 1. Betlejemka – kierownik szkolenia.

M.Kujawiński poinformował, iż Komisja na szefa szkolenia na rok 2017 wybrała Krzysztofa Skoczylasa.

 1. Szkolenia – licencje parkowe dla innych instruktorów niż PZA.

M.Kujawiński przekazał informację, iż TPN po deregulacji uprawnień instruktorskich zdecydował o wydawaniu licencji parkowych nie tylko instruktorom PZA, ale też innym instruktorom. W tym celu TPN zamierza powołać interdyscyplinarną komisję.

 1. Szkolenie w Tatrach na kursach turystyki wysokogórskiej – instruktorzy.

Adrian Koźbiał skierował do M.Kujawińskiego zapytanie w zakresie tego kto może szkolić na kursach turystyki wysokogórskiej. Zdaniem P. Xięskiego to zależy od tego jakie kompetencje są wymagane w ramach programu kursu. M.Kujawiński taką informację przekaże do zainteresowanego.

 1. Wypłata dofinansowań z dotacji MSiT.

PZA przed podpisaniem z MSiT umowy nie może angażować się w wypłatę środków dla beneficjentów dotacji. M.Szydłowska wyjaśniła, iż w wciągu 2 tygodni pierwsza transza powinna zostać wypłacona, tym samym Związek będzie mógł realizować przesyłane do Biura rozliczenia zrealizowanych akcji.

Na zakończenie I.Bocian zapytała zebranych jaki harmonogram należy założyć na tegoroczne WZD, tj. dwudniowe spotkanie, czy jednodniowe. Zebrani zgodnie stwierdzili, że jednodniowe spotkanie zakończone wspólnym spotkaniem integracyjnym jest wystarczające.

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni