wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 16.01.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 16.01.2018

Opublikowano: 11-04-2018; 18:35 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Janusz Ryszewski, Piotr Kubicki (do godz. 21), Iwona Bocian (dołączyła o godz. 20:24)

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Zaproszony: Arkadiusz Kamiński

Porządek obrad:

 1. Integrowanie Przez Wspinanie 2018 – zaproszenie do współpracy.

M. Jodłowski, który brał udział w pierwszej edycji IPW, zreferował temat i zasugerował, by PZA objęło patronatem tę imprezę. Ponieważ w tym samym terminie, w jakim planowana jest ta impreza ma się odbyć WZD PZA Udział reprezentacji Zarządu PZA w tym wydarzeniu nie będzie możliwy.

 1. Maciej Kubera – przywrócenie stopnia trenera II kl.

J.Ryszewski Przewodniczący Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej został zobowiązany do sprawdzenia, czy Kolega Maciej Kubera zaprzestał reklamowania szkoleń, których zakres wykracza poza wynikające z posiadanego stopnia trenera PZA kompetencje szkoleniowe. T. Fakt promowania takich szkoleń i ich realizacja były powodem odebrania Koledze uprawnień szkoleniowych PZA. Zarząd postanowił, że głosowanie w sprawie przywrócenia kol. Kuberze stopnia trenera zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną.

 1. K2 – zapytanie dotyczące ubezpieczenia, kosztów ew. leczenia itd.

Na adres biura PZA wpłynęło zapytanie ze strony Pana Mecenasa Zbigniewa Chrząstka dotyczące kosztów i warunków zawartych umów ubezpieczeniowych dla uczestników zimowej wyprawy na K2. M. Wierzbowski zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi.

 1. Powołanie składu: Komisji Ofertowej, Komisji Likwidacyjnej, Komisji do spisu z natury.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania składów Komisji Ofertowej, Komisji Likwidacyjnej i Komisji do spisu z natury w składzie:

Komisja Ofertowa:

1/ Marek Wierzbowski – Przewodniczący
2/ Karolina Wiącek – członek
3/ Marzena Szydłowska – członek

Komisja Likwidacyjna:

1/ Piotr Pustelnik – Przewodniczący
2/ Marek Wierzbowski – członek
3/ Marzena Szydłowska – członek

Komisja do spisu z natury:

1/ Piotr Pustelnik – Przewodniczący
2/ Marek Wierzbowski – członek
3/ Karolina Wiącek – członek

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zatwierdzenie druków rozliczeń akcji krajowych i zagranicznych.

Biuro PZA przeprowadziło aktualizację druków rozliczeń. Ponieważ chodzi o zmianę wyłącznie formy druków, a nie ich treści merytorycznej, nie jest potrzebne głosowanie w tej sprawie. Zarząd zaakceptował nową formę druków.

 1. Licencja klubu / członkostwo w PZA na udział we współzawodnictwie sportowym a członkostwo w PZA.

A. Kamiński wyjaśnił, że we współzawodnictwie sportowym we wspinaczce sportowej biorą udział kluby wielosekcyjne, w których sekcje wspinaczkowe są w mniejszości, jak również sekcje przy ściankach wspinaczkowych, gdzie nie ma klubów. Takie sekcje nie są zrzeszone w PZA, jednak mają swych zawodników chcących brać udział w zawodach PZA biorąc udział w zawodach PZA reprezentować barwy sekcji. Sposobem na umożliwienie im takiej reprezentacji są licencje klubowe, wydawane raz na sezon. Kwestią do przemyślenia jest cena licencji, obecnie wynosi ona 200 zł. Kol. Kamiński przedstawi na grupie dyskusyjnej Zarządu konkretne propozycje w tej sprawie.

 1. Członkostwo w PZA – kluby wielosekcyjne, fundacje, spółki z o.o. – wspinaczka sportowa.

Do KWS zwracają się podmioty nie będące stricte klubami sportowymi w formie stowarzyszenia, zainteresowane zrzeszeniem w PZA. Są to m.in. kluby wielosekcyjne, fundacje, spółki z o.o. Należy przeanalizować formalno-prawne możliwości przyjęcia ich w struktury Związku. Ewentualnym rozwiązaniem jest zaproponowanie im licencji umożliwiającej uczestnictwo w zawodach PZA , omówionej wcześniej. M. Wierzbowski zobowiązał się zajęcia tym tematem.

 1. Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich.

A. Kamiński wyjaśnił zebranym, iż PZA otrzymała zaproszenie do członkostwa w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich (PKSN). Jest to wynik udziału PZA w TWG. Przystąpienie do PKSN-u nie wiąże się z żadnymi kosztami.

M.Wierzbowski dodał, że w Polskim Komitecie Olimpijskim jesteśmy obecnie członkiem olimpijskim. Zdaniem P.Pustelnika jest to specyficzna sytuacja, żeby PZA był zrzeszony w organizacji promującej sporty nieolimpijskie i być równolegle związkiem zrzeszonym w PKOl.

W opinii A.Kamińskiego warto propozycję zrzeszenia w PKSN poważnie rozważyć z uwagi na to, że sporty nieolimpijskie nie są wspierane finansowo przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na poziomie zapewniającym ich funkcjonowanie i rozwój. P.Pustelnik poparł stanowisko A. Kamińskiego, który rekomenduje zrzeszenie się w PKSN.

 1. Wspinaczka sportowa:
  a) zatwierdzenie regulaminów powoływania Kadry Narodowej
  b) zatwierdzenie składu Kadry Narodowej i MKN
  c) zatwierdzenie wprowadzenia licencji zawodnika i wysokości opłat licencyjnych
  .

A. Kamiński zreferował zebranym, że najważniejsze jest zatwierdzenie regulaminu powoływania Kadry Narodowej oraz zatwierdzenie jej składu. Przy czym ten skład będzie musiał zostać zaakceptowany przez MSiT, zaś regulaminy muszą otrzymać pozytywną opinię Zespołu Merytorycznego Instytutu Sportu. To oznacza, że Zarząd zatwierdzi skład KN, który finalnie może ulec zmianie. M.Szydłowska wyjaśniła, że Ministerstwo wskaże osoby, które mogą być szkolone ze środków ministerialnych a które ze środków własnych Związku.

Zdaniem M.Szydłowskiej należy zweryfikować z Zespołem, którzy zawodnicy mogą zostać sfinansowani ze środków Ministerstwa a którzy nie i w oparciu o to dopiero ustalić ostateczny skład Kadry.

A.Kamiński wyjaśnił, że KWS zamierza objąć wszystkich zawodników systemem licencji. Mają być one wydawane w formie kart z kodem kreskowym. Każdy sędzia/koordynator zawodów będzie miał czytnik w oparciu o który będzie można weryfikować, czy licencja jest opłacona, czy są ważne badania itd.

Dalsze sprawy dotyczące licencji zawodnika zostaną zamieszczone na grupie Zarządu.

 1. Wniosek o przyznanie stopnia IWS.

J.Ryszewski wyjaśnił, że wszelkie formalności zostały spełnione i wymagane staże zostały odbyte.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyznanie stopnia IWS dla następujących osób:

 • Jacek Czech (junior)

 • Paweł Hałdaś

 • Przemysław Pawlikowski.

Wynik głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Wniosek o przyznanie stopnia IA dla: Robert Chirk.

J.Ryszewski wyjaśnił, że powodem wątpliwości poprzedniej Komisji wobec nadania IA Robertowi Chirkowi była jazda na nartach. M.Wierzbowskiego dodał, iż wątpliwości były zgłaszane również do innych aspektów natury formalnej. Ustalono, że kandydat zostanie poproszony o udostępnienie zaktualizowanego wykazu przejść.

 1. Dołączenie do składu KSWSiW Marcina Kraszewskiego.

J.Ryszewski wyjaśnił, że P.Górka zrezygnował z dalszego członkostwa w KSWSiW. M.Jodłowski pozytywnie ocenił kandydaturę Marcina Kraszewskiego na członka Komisji.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie dołączenie do składu KSWSiW Marcina Kraszewskiego.

Wynik głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. WZD 2018 – sprawy organizacyjne.

Krótko omówiono sprawy organizacyjne. Termin WZD 2018: 26-27 maja pozostał bez zmian.

 1. Wniosek o objęcie patronatem honorowym PZA projektu rozwoju kadry wysokogórskiej KW Sakwa.

M. Jodłowski przedstawił osiągnięcia KW Sakwa i zarekomendował udzielenie mu wsparcia. Zarząd zdecydował jednogłośnie o objęciu Klubu patronatem honorowym PZA.

 1. Wniosek A. Dutkiewicza o przywrócenie uprawnień.

Do Zarządu PZA wpłynął wniosek Kol. Andrzeja Dutkiewicza o przywrócenie odebranych w 2016 roku uprawnień instruktora PZA.

Ustalono, że konieczne jest przeprowadzenie rozmowy z wnioskującym. Decyzja o przywróceniu uprawnień zostanie podjęta w terminie późniejszym.

 1. Wspinanie na ściance PZA w Lublinie.

Zarząd dyskutował w sprawie lepszego wykorzystania ściany PZA do wspinaczki na czas zlokalizowanej w Jednostce Gaśniczo-Ratowniczej w Lublinie. Temat jest koordynowany przez KWS i dotyczy wniosku AKW Kotłownia o wyznaczenie przez Jednostkę Gaśniczo – Ratowniczą w Lublinie dodatkowych godzin przeznaczonych na trening zawodników spoza kadry narodowej, a sklasyfikowanych w rankingu PZA.

Partnerzy
Partnerzy techniczni