wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Rozporządz. Ministra Gospodarki i Pracy klasyfikacja zawodów

Rozporządz. Ministra Gospodarki i Pracy klasyfikacja zawodów

Opublikowano: 22-12-2009; 17:10 przez mteg | Modyfikacja: 21-03-2016; 8:50 przez mteg

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia
8 grudnia 2004 r.

Kod zawodu i nazwa

  3475 Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni
  347501 Dżokej
  347502 Instruktor dyscypliny sportu
  347503 Instruktor odnowy biologicznej
  347504 Instruktor rekreacji ruchowej
  347505 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
  347506 Menedżer dyscypliny sportu
  347507 Menedżer sportu
  347508 Sędzia sportowy
  347509 Sportowiec zawodowy
  347510 Trener sportowy
  347590 Pozostali sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni

Klasyfikacja zawodów i specjalności – opisy grup i zawodów

Nazwa: TRENER SPORTOWY

Kod: 347510

Synteza:
Prowadzi treningi sportowe i kieruje wychowaniem oraz nauczaniem sportowców
w określonej dyscyplinie sportu na wszystkich poziomach usprawnienia fizycznego,
dążąc do uzyskania przez sportowców maksymalnie dobrych wyników.

Zadania zawodowe:

– pozyskiwanie dla sportu i dokonywanie wyboru zawodników z punktu widzenia ich predyspozycji psychofizycznych;

– opracowywanie wieloletnich i krótkotrwałych planów szkoleniowych dla sekcji, zespołów i konkretnych zawodników oraz zabieganie o ich pełną realizację, prowadzenie wykładów i seminariów;

– organizowanie szkolenia oraz uczenie zawodników techniki i taktyki danej dyscypliny lub konkurencji;

– doskonalenie cech osobowych w celu uzyskania mistrzostwa sportowego;

– określanie i realizowanie metodyki treningu, dostosowanej do zadań i możliwości zawodników; kontrola urządzeń i sprzętu;

– inspirowanie i dopilnowywanie badań lekarskich zawodników, w celu przeciw- działania powstawaniu różnych ujemnych skutków zdrowotnych;

– inspirowanie i dopilnowywanie wykonywania innych badań (antropologicznych, fizjologicznych, psychologicznych, socjologicznych itp.), służących racjonalizacji procesu szkoleniowego i wychowawczego;

– kierowanie współzawodnictwem podopiecznych zawodników, udzielanie im w tym rad i wskazówek;

– kontrolowanie przebiegu współzawodnictwa i niedopuszczanie do sytuacji grożącej utratą życia lub zdrowia; szczególnie w sportach walki i daleko- wschodnich;

– zapobieganie sytuacjom antywychowawczym, współdziałanie w tym zakresie z rodziną oraz stosowanie środków motywacyjnych, kreujących postawy społecznie konstruktywne;

– przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, w tym szczególnie farmakologicznego.

Nazwa: INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU

Kod: 347502

Synteza:
Samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzi
ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i
konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia
ruchowego podopiecznych zawodników.

Zadania zawodowe:

– pozyskiwanie zawodników sportowych, głównie ze środowisk młodzieży szkolnej, i ich adaptacja do warunków szkolenia sportowego;

– dokonywanie wstępnej selekcji w celu wyboru zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania sportu;

– organizowanie różnych form zajęć ogólnie i szczegółowo usprawniających;

– samodzielne lub pod kierunkiem trenera prowadzenie zajęć treningowych;

– samodzielne lub z udziałem trenera branie udziału w zawodach sportowych i wykonywanie zadań z tym związanych;

– branie udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego;

– przygotowywanie zajęć dydaktycznych (m.in. osnów lekcyjnych);

– przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;

– przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;

– współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom;

– współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych;

– przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, szczególnie farmakologicznego.

Dodatkowe zadania zawodowe:

– prowadzenie zajęć treningowych w zespole szkoleniowym, ale także samodzielnie w mniejszych jednostkach organizacyjnych, na niższym i średnim poziomie wyszkolenia sportowego;

– wykonywanie zadań trenerskich (zastępczo).

Nazwa: INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ

Kod: 347504

Synteza: Prowadzi dobrowolnie podejmowane ćwiczenia ruchowe o charakterze zabawowym i towarzyskim, różnego rodzaju wędrówki i gry w plenerze oraz pomieszczeniach zamkniętych, w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych uczestników ćwiczeń.

Zadania zawodowe:

– prowadzenie i nauczanie odprężających i korekcyjnych ćwiczeń gimnastycznych oraz samokontroli własnej sprawności fizycznej;

– prowadzenie różnych zajęć na akwenach wodnych (pływanie, kajakowanie, żeglowanie);

– prowadzenie wędrówek pieszych nizinnych i górskich oraz różnego rodzaju wycieczek kolarskich, a także motorowych;

– prowadzenie nauki względnie turniejów tańca i aerobiku (samodzielnie lub przy udziale instruktorów tych umiejętności);

– prowadzenie różnego rodzaju gier ruchowych, w tym organizowanie turniejów sportowych;

– prowadzenie lub organizowanie (przy udziale instruktorów sportu) nauki narciarstwa, saneczkarstwa, tenisa stołowego i ziemnego, jeździectwa i innych form sportowych atrakcyjnych dla uczestników zajęć;

– organizowanie zwiedzania tras widokowych; organizowanie biwaków, pikników i wędkowania.

Dodatkowe zadania zawodowe:

– wykonywanie innych zadań określonych programem rekreacyjnym osiedla, zakładu pracy, ośrodka wczasowego lub hotelu, w granicach własnych umiejętności organizacyjno-sprawnościowych.

Partnerzy