wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.02.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.02.2016

Opublikowano: 24-03-2016; 14:50 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 30-03-2016; 22:16 przez mteg

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Marek Wierzbowski, Piotr Kubicki, Marcin Zwoliński, Bogusław Kowalski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Miłosz Jodłowski, Tomasz Poznański

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Goście: Józef Soszyński, Agnieszka Solik, Monika Strojny

Omówiono następujące sprawy:

  1. KNW – sytuacja w komisji.

M. Zwoliński krótko wyjaśnił problematykę organizacji zawodów amatorskich (brak wymogu posiadania aktualnych badań lekarskich) oraz zawodów z udziałem zawodników zrzeszonych w polskim związku sportowym (sport kwalifikowany).

Następnie do dalszej dyskusji została zaproszona Agnieszka Solik oraz Monika Strojny. P. Xięski krótko wprowadził gości do rozmowy, prosząc obie Koleżanki o zbliżenie stanowisk i określenie zasad, które pozwolą organizować zawody i dla amatorów i zawodników biorących udział w kwalifikowanym współzawodnictwie sportowym. Następnie pomiędzy członkami Zarządu i zaproszonymi gośćmi nastąpiła wymiana poglądów. Ostatecznie zdecydowano, iż niezależnie od rangi zawodów wymóg aktualnych badań będzie wymagany od każdego uczestnika.

  1. Składka instruktorska na rok 2016.

Przedyskutowana została zasadność pobierania składek instruktorskich. W opinii M. Jodłowskiego nie należy z ich pobierania rezygnować, a raczej zróżnicować w zależności od posiadanych uprawnień. B. Kowalski zapytał dlaczego uprawnienia, a nie sposób aktywności szkoleniowej danego instruktora, tj. szerokie szkolenia komercyjnie lub wyłącznie szkolenia klubowe ma decydować o wysokości składki instruktorskiej. Zdaniem T. Poznańskiego takie różnicowanie będzie skomplikowane i należy się jednak oprzeć na jasnych regułach, tj. właśnie posiadanych uprawnieniach. Ew. wyjątki można pozostawić do decyzji Komisji.

Z kontekście wypowiedzi pozostałych członków Zarządu M. Jodłowski stwierdził, iż na obecnym etapie brak jest możliwości wprowadzenia zróżnicowanych stawek instruktorskich, gdyż wymaga to jednak szerszego przemyślenia i przedyskutowania. Przy czym w komunikacie do instruktorów poza wysokością składki instruktorskiej należy koniecznie umieścić informację o korzyściach jakie wynikają z posiadania tytułu licencjonowanego instruktora PZA.

W opinii M. Jodłowskiego, jak i P. Xięskiego niezbędna jest organizacja tradycyjnego spotkania instruktorów PZA.

M. Jodłowski zaproponował spotkanie z KSWSiW we wtorek 1.03. 2016 o godz. 20:00.

  1. Obowiązek przeprowadzenia konkursu przy zatrudnieniu trenera Kadry Narodowej przez polskie związki sportowe.

Obowiązek przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko trenera istniał jeszcze kilka lat temu. Wskazany był on m.in. w Zarządzeniu nr 25 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 grudnia 2012 roku. Przy czym ten dokument nie obowiązuje już w systemie prawnym.

Z informacji uzyskanych przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa wynika, że przyczyną usunięcia powyższego obowiązku była chęć umożliwienia związkom prowadzenia autonomicznej polityki kadrowej w zakresie pionu szkoleniowego kadry narodowej. Mając powyższe uwagi na uwadze, należy wskazać, że wprawdzie żaden przepis prawny nie uniemożliwiał ZPRP przeprowadzenie konkursu na stanowiska trenera kadry, jednakże, wbrew krążącym opiniom, działanie to nie wynikało z obowiązków określonych w wyżej wskazanym Regulaminie finansowania zadań Związku przez Ministra Sportu i Turystyki.

http://prawosportowe.pl/obowiazek-przeprowadzenia-konkursu-przy-zatrudnieniu-trenera-kadry-narodowej.html

  1. Księgowość PZA.

M. Wierzbowski poinformował, że obecnie w biurze PZA jest zatrudniona na okres próbny dodatkowa księgowa. Skutkuje to mniejszym obciążeniem dla Pani Marleny Szafranek w intensywnym okresie przygotowywania bilansu i zaostrzonych zasad rozliczania dofinansowań z MSiT. Rozwiązanie to daje nadzieję, że uda się Zarządowi przekonać panią Marlenę Szafranek by zdecydowała się nadal pełnić funkcje głównej księgowej PZA.

  1. Sprawozdawczość komisji.

Zebrani zgodnie stwierdzili, iż dla zapewnienia dotacji dla Związku i terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z otrzymanej dotacji każda komisja powinna dotrzymywać wszelkich terminów określonych przez biuro w zakresie raportów, sprawozdań, rozliczeń itd. Należy w najbliższym czasie wdrożyć regułę, iż brak terminowego wywiązywania się z tych obowiązków i przyjętych zasad będzie skutkować wstrzymaniem dotacji lub ograniczeniem jego wysokości dla poszczególnych zawodników czy komisji

  1. Program „Sport Wszystkich Dzieci” – W górę & PMiD.

A. Kamiński przesłał do wiadomości Zarządu PZA informację dotyczącą przygotowania ofert do dwóch zadań programu Sport wszystkich dzieci ogłoszonego przez MSiT. Oba zadania są kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów – w narciarstwie wysokogórskim i wspinaczce sportowej. A. Kamiński podjął się koordynacji przygotowania tych ofert. 23 lutego br. przygotowane materiały zostały przez A. Kamińskiego przesłane do biura PZA.

Zarząd postanowił wystosować pisemne podziękowania skierowane do Kolegi Arka Kamińskiego za doceniające jego zaangażowanie w przygotowanie oferty

  1. Współpraca na linii PZA i OeAV.

P. Xięski poruszył kwestię współpracy PZA i OeAV. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do tej współpracy jeśli nie będzie obligatoryjnego wymogu członkostwa w OeAV instruktora PZA. W takim przypadku współpraca jest możliwa i jej koordynację Zarząd planuje powierzyć Piotrowi Sztabie, zgodnie z rekomendacją KSWSiW.

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni