wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Posiedzenie KWS, 6 stycznia

Posiedzenie KWS, 6 stycznia

Opublikowano: 8-01-2005; 1:00 przez mteg

W dniu 6 stycznia odbyło się posiedzenie KWS PZA poświęcone
kalendarzowi zawodów PZA w 2005, zmianom w przepisach i
regulaminach PZA oraz bieżącym sprawom w zakresie współpracy
z MENiS i ICC.

1. Kalendarz zawodów PZA w 2005 roku

Na podstawie nadesłanych w terminie do 31 grudnia zgłoszeń, KWS zatwierdziła
wstępny kalendarz zawodów PZA w roku 2005.

Ponieważ do pełnego kalendarza brakuje jeszcze 2 eliminacji PP na trudność i na czas,
2 eliminacji PP w bolderingu i 1 eliminacji PPJ, KWS ogłasza dodatkowy termin zgłoszeń na w/w imprezy — do 31 stycznia, przy czym preferowane będą zgłoszenia przeprowadzenia eliminacji PPJ przed letnimi wakacjami, a eliminacji PP po 15 marca.
Szczegółowe informacje na temat procedury nadsyłania zgłoszeń dostępne są na stronie z informacjami dla organizatorów.

2. Zmiany w przedziałach wiekowych juniorów

Dokonując dalszych dostosowań przepisów PZA do przepisów ICC, KWS zdecydowała o ograniczeniu przedziału wiekowego w dotychczasowej najmłodszej kategorii wiekowej, z czterech do dwóch lat.

Jednocześnie dla najmłodszych dwóch roczników zdecydowano utworzyć osobną, nową kategorię. Dostosowując stosowane nazewnictwo do regulaminu Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, kategorie wiekowe otrzymają nowe nazwy wg poniższej tabeli:

Roczniki PZA wg 2004 PZA w 2005 ICC
1986–1987 Juniorzy Młodzieżowcy Junior
1988–1989 Juniorzy A Juniorzy Youth A
1990–1991 Juniorzy B Juniorzy młodsi Youth B
1992–1993 Młodzicy

Ze względu na problemy techniczne związane z możliwością rozgrywania zawodów juniorskich w czterech kategoriach
wiekowych w ciągu dwóch dni, w 2005 r. zawody PPJ i MPJ odbędą się w trzech najstarszych kategoriach wiekowych.
Mistrzostwami Polski Młodzików będą natomiast zawody SpiderKids w Gdańsku, w lipcu 2005 r. KWS zaprasza
ewentulnych chętnych organizatorów do zgłaszania zainteresowania organizacją zawodów pucharowych dla młodzików
w roku 2005.

3. Projekty uchwał Zarządu PZA

KWS złożyła do Zarządu PZA projekty uchwał regulujących współzawodnictwo sportowe we wspinaczce sportowej. Proponowane projekty uchwał w sprawie:

  1. zasad przyznawania zawodnikom licencji na uprawianie wspinaczki sportowej,
  2. zasad przyznawania licencji sędziego wspinaczki sportowej uprawniającej do pełnienia funkcji sędziego na zawodach przeprowadzanych zgodnie z przepisami ICC i PZA,
  3. zasad przyznawania klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym we wspinaczce sportowej,
  4. zasad i trybu nadawania klas sportowych,
  5. zasad kwalifikacji do kadry narodowej we wspinaczce sportowej

dostosowują przepisy dotyczące współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Polski Związek Alpinizmu do obowiązujących przepisów, a w szczególności do:

  1. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 Nr 25, poz. 113),
  2. przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu (Dz.U. 2001 Nr 37, poz. 432),
  3. przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego (Dz.U. 2001 Nr 56, poz. 582).

KWS złożyła też w Zarządzie projekt uchwały dotyczący Komisji Wspinaczki Sportowej. Projekt jest tłumaczeniem dokumentu regulującego zasady współpracy między UIAA a ICC (International Council for Competition Climbing), dostosowanym do Statutu PZA i określającym ogólne ramy współpracy i podziału kompetencji między Prezesem, Zarządem i Prezydium PZA a KWS.

W dużym skrócie, w myśl postanowień projektu uchwały, KWS PZA jest wybierana przez konwent klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym we wspinaczce sportowej prowadzonym przez PZA, a każda decyzja podjęta przez KWS PZA musi być zgodna ze Statutem PZA i odpowiednimi przepisami oraz wymaga zatwierdzenia przez Prezydium PZA.

4. Zmiany w rankingach PZA

W związku ze zmianą kategorii wiekowych (pkt 2), KWS odpowiednio dostosuje rankingi PZA.

KWS opracuje też nowy sposób obliczania AR PZA. Powodem zmiany są liczne zastrzeżenia zgłaszane do sposobu naliczania punktów przy zmianie kategorii wiekowej juniorów.

W/w zmiany zostaną wprowadzone do czasu rozegrania pierwszych zawodów PZA w 2005.

5. Uchwała KWS PZA w sprawie wysokości opłat w 2005 roku

KWS przyjęła tabelę opłat obowiązujących we współzawodnictwie sportowym we wspinaczce sportowej w 2005 roku.

6. Stanowisko KWS w sprawie przyznania tytułów zawodowych trenerów 2 stopnia wspinaczki sportowej

KWS wystąpi do Prezydium PZA o przesłanie do MENiS pisma z pytaniem, czy jest możliwe, na wniosek PZA, nadanie tytułów zawodowych trenerów 2 stopnia wspinaczki sportowej na podstawie przepisu art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r.).

W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi, KWS ogłosi ją w oficjalnym komunikacie wraz z zaproszeniem do składania przez osoby zainteresowane odpowiednich wniosków do MENiS, za pośrednictwem KWS i Prezydium PZA.

7. System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży

KWS, za pośrednictwem Prezydium PZA, koresponduje z Departamentem Rozwoju Sportu MENiS na temat włączenia wspinaczki sportowej do Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. W 2005 r. wspinaczka sportowa będzie dyscypliną pokazową w SWSDiM.

8. Kurs sędziów ICC

KWS czyni starania o zgłoszenie kandydatów z Polski na kurs sędziów międzynarodowych ICC. Ewentualnych chętnych prosi się o kontakt z Marcinem Bibro pod numerami telefonów (14) 624 26 27, kom. 608 813 455.

9. Kurs forerunnerów ICC

KWS zgłosiła Adama Pustelnika na kurs forerunnerów ICC w 2005 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia było prowadzenie minimum 8b RP oraz dobra znajomość języka angielskiego.

KWS czeka na oficjalną decyzję ICC, ponieważ zgłoszenie zostało wysłane po oficjalnym terminie.

10. Zmiany w przepisach zawodów ICC i PZA

W związku z trwającymi w ICC pracami nad opracowaniem zmian w przepisach
zawodów we wspinaczce sportowej w roku 2005, umieszczone na stronie KWS
tłumaczenie ICC Handbook z roku 2004 należy traktować projekt przepisów
PZA w 2005. Oficjalne przepisy PZA zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu
zmian przez ICC, najpóźniej do końca stycznia.

 

W imieniu KWS PZA,

Tomasz Kugler
Sekretarz KWS

Partnerzy
Partnerzy techniczni