wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczki Sportowej - Informacje > Informacje dla organizatorów zawodów

Informacje dla organizatorów zawodów

Opublikowano: 7-04-2011; 16:42 przez mteg | Modyfikacja: 15-09-2022; 15:58 przez Barbara_Batko

Zawody kalendarza PZA powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami współzawodnictwa PZA. Poniższe zestawienie zostało opracowane głównie z myślą o organizatorach zawodów i ma w większej części charakter objaśnień oraz komentarzy do ww. przepisów.

1. OBSŁUGA ZAWODÓW

1.1 Zespół sędziowski i delegat PZA

PZA wyznacza na poszczególne zawody kalendarza sędziego głównego, sędziego PZA i delegata PZA. W niektórych przypadkach PZA może wyznaczyć na zawody dodatkowych sędziów PZA, np. odbywających staże sędziowskie w programie szkolenia sędziów PZA. Oprócz sędziów PZA organizator powinien zapewnić sędziów dróg (po jednym dla każdej drogi). Wszyscy sędziowie dróg powinni posiadać licencje PZA. Zespół sędziowski powinien być obecny w miejscu zawodów najpóźniej na pół godziny przed startem pierwszego zawodnika. Organizator powinien się skontaktować z wyznaczonym przez PZA sędzią głównym na kilka tygodni przed rozpoczęciem zawodów.

1.2 Zespół obsługi zapisu wideo

Zespół powinny stanowić 2–3 osoby przeszkolone w zakresie obsługi kamer: w prowadzeniu i na czas — po jednej osobie na drogę, w boulderingu ustawione w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu wydarzeń na wszystkich problemach. Zespół obsługi zapisu wideo powinien być obecny w miejscu zawodów najpóźniej na pół godziny przed startem pierwszego zawodnika. PZA wyznacza na poszczególne zawody kalendarza sędziego głównego, sędziego PZA i delegata PZA. W niektórych przypadkach PZA może wyznaczyć na zawody dodatkowych sędziów PZA, np. odbywających staże sędziowskie w programie szkolenia sędziów PZA. Oprócz sędziów PZA organizator powinien zapewnić sędziów dróg (po jednym dla każdej drogi lub problemu). Wszyscy sędziowie dróg powinni posiadać licencje PZA. Zespół sędziowski powinien być obecny w miejscu zawodów najpóźniej na pół godziny przed startem pierwszego zawodnika. Organizator powinien się skontaktować z wyznaczonym przez PZA sędzią głównym na kilka tygodni przed rozpoczęciem zawodów.

1.3 Zespół asekuracji

Na zespół powinny się składać dwie osoby do każdej drogi. Asekuranci muszą posiadać umiejętność dynamicznej asekuracji i powinni być obecni w miejscu zawodów najpóźniej na pół godziny przed startem pierwszego zawodnika.

1.4 Zespół strefy izolacji

W strefie izolacji powinna przebywać przez cały czas co najmniej jedna osoba. Zespół powinien być obecny w miejscu zawodów przed otwarciem strefy izolacji.

1.5 Zespół opracowywania list startowych i wyników

Zespół powinna stanowić minimum jedna osoba (co najmniej dwie osoby w przypadku zawodów juniorskich) z dobrą znajomością obsługi komputera, w miarę możliwości również ze znajomością przepisów współzawodnictwa. Zespół powinien być obecny w miejscu zawodów najpóźniej na pół godziny przed startem pierwszego zawodnika. Listy startowe powinny być udostępniane bezzwłocznie po zamknięciu strefy izolacji lub na godzinę przed startem pierwszego zawodnika w przypadku eliminacji flash. Zespół powinien posiadać aktualne rankingi (AR) PZA wszystkich kategorii i konkurencji reprezentowanych w zawodach. Zatwierdzone przez sędziego głównego wyniki zawodów muszą zostać przesłane na oficjalnych formularzach KWS PZA w wersji elektronicznej najpóźniej do godziny 20:00 w dniu zakończenia imprezy na adres e-mail zawody@pza.org.pl. Wzory oficjalnych protokołów wyników są dostępne na stronach internetowych PZA.

2. WYPOSAŻENIE ZAWODÓW

2.1 Zawody w prowadzeniu

 • wysokość ściany powinna wynosić 12–16 m,
 • minimalna szerokość drogi powinna wynosić 3 m (dopuszczalna mniejsza na odcinku drogi),
 • minimalna długość dróg powinna wynosić 15 m,
 • ściana musi umożliwiać prowadzenie konkurencji na dwóch drogach równolegle,
 • ściana musi być odpowiednio przewieszona, umożliwiając konstrukcję dróg w stopniu 8b,
 • profil ściany musi być zmienny w poziomie i pionie,
 • projekt techniczny ściany musi być zgodny z normą EN 12572,
 • ściana nie może stanowić jednolitej gładkiej powierzchni, ewentualnie oprócz chwytów muszą być stosowane dodatkowe struktury 3D,
 • ściana powinna umożliwiać użycie krawędzi, tzn. krawędzie powinny być rozszerzone o powierzchnie boczne,
 • dla każdej drogi w danej rundzie wymagane są 2 liny plus jedna rezerwowa. Liny muszą być przygotowane przed startem do natychmiastowego użycia,
 • ekspresy (w razie potrzeby — o różnej długości), powinny się składać z karabinka i maillone’a rapide’a. Taśmy ekspresów nie mogą być łączone ani wiązane,
 • profil ściany może być zmieniony w ciągu nocy lub między rundami zawodów.

2.2 Zawody w boulderingu

 • ściana musi zapewniać miejsce dla konstrukcji 6 niezależnych problemów,
 • pod każdym problemem muszą się znajdować materace,
 • materace pod problemem muszą stanowić ciągłą powierzchnię,
 • maksymalna wysokość wspinacza nad materacem może wynosić 3 metry, licząc od najniżej położonej części ciała,
 • ściana nie może stanowić jednolitej gładkiej powierzchni, ewentualnie oprócz chwytów muszą być stosowane dodatkowe struktury 3D,
 • problem nie powinien być skonstruowany w sposób zachęcający zawodnika do wspięcia się na szczyt ściany (jeżeli położenie osiągającego top na problemie wspinacza nie przekracza 3 metrów, licząc od najniżej położonej części ciała),
 • ściana powinna umożliwiać użycie krawędzi, tzn. krawędzie powinny być rozszerzone o powierzchnie boczne,
 • w finale wszystkie problemy powinny być widoczne z jednego miejsca,
 • problemy powinny być zbudowane na podwyższeniu lub powinna być zapewniona trybuna dla widzów.

2.3 Zawody na czas

 • wysokość drogi powinna wynosić 10–20 m,
 • łączne przewieszenie drogi nie może przekraczać 5 m,
 • profil ściany nie powinien zawierać okapu o wysięgu większym niż 1 metr,
 • ściana powinna umożliwiać konstrukcję dwóch dróg o równych długościach i podobnych trudnościach i przebiegu,
 • każda droga powinna być ubezpieczona za pomocą 2 punktów asekuracyjnych,
 • punkty asekuracyjne powinny być zainstalowane w sposób nie zakłócający wspinaczki i uniemożliwiający zderzenie wspinaczy po odpadnięciu,
 • system elektronicznego pomiaru czasów powinien działać z dokładnością do 0,01 sekundy.

2.4 Strefa izolacji

 • ściana w strefie izolacji musi umożliwiać przeprowadzenie rozgrzewki wszystkim zawodnikom startującym w danej rundzie. W miarę możliwości chwyty na ścianie w strefie powinny być identyczne jak użyte na drogach. Pod ścianą w strefie powinny się znajdować materace,
 • w strefie izolacji powinny się znajdować toalety, a w razie ich braku powinna być zabezpieczona możliwość przechodzenia zawodników ze strefy izolacji do toalety w towarzystwie przedstawiciela organizatora,
 • strefa izolacji powinna zapewniać minimum 2 metry kwadratowe powierzchni dla każdego zawodnika,
 • strefa izolacji powinna być umieszczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się przebywającym w niej osobom z przebiegiem zawodów,
 • strefa izolacji powinna być bezpiecznie oddzielona od strefy publicznej. W strefie mogą się znajdować tylko zawodnicy, członkowie teamów i upoważnieni przedstawiciele organizatora. Wstęp innych osób do strefy izolacji wymaga zgody sędziego głównego zawodów,
 • przejście zawodnika ze strefy izolacji do strefy zawodów nie powinno trwać więcej niż 5 minut, jeżeli dystans wynosi ponad 300 m organizator powinien zapewnić środek transportu,
 • jeżeli przejście zawodnika ze strefy izolacji do strefy zawodów wymaga wyjścia na otwarte powietrze, organizator powinien zapewnić warunki do utrzymania zawodnika w suchych i ciepłych warunkach,
 • zawodnicy i członkowie teamów przebywający w strefie izolacji nie moga posiadać telefonów komórkowych ani innych urządzeń służących do transmisji lub rejestracji. Organizator musi zapewnić bezpieczny sposób zbierania, oznaczania, przechowywania i zwrotu ww. urządzeń po opuszczeniu strefy izolacji przez zawodników i członków teamów,
 • zawodnicy w strefie izolacji powinni mieć zapewnioną wodę mineralną (gazowaną i niegazowaną, ewentualnie soki), herbatę i kawę, owoce i ewentualnie słodycze/batoniki,
 • strefa przejściowa (między strefą izolacji a startową) powinna uniemożliwiać oglądanie ściany i być wyposażona w 2–3 krzesła.

2.5 Wyposażenie sekretariatu zawodów

 • zespół obsługi zapisu wideo powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę płyt DVD-R (8 cm), tak by umożliwić zapis całych zawodów (jedna płyta 30′ wystarcza na 1-godzinny zapis dokonywany w trybie LP). W miejscu zawodów powinien być dostępny telewizor lub komputer z kartą TV, umożliwiający przeglądanie zapisu wideo,
 • zespół opracowywania wyników powinien być wyposażony w co najmniej jeden komputer z drukarką. Do drukarki powinna być przewidziana ryza papieru i zapasowy toner. Osobny komputer powinien być udostępniony sędziom.

2.6 Inne wyposażenie

 • dla potrzeb konstruktora dróg powinien być dostępny podnośnik lub rusztowanie przejezdne, oświetlenie, źródło zasilania oraz różne rozmiary czystych chwytów,
 • oficjalna tablica ogłoszeń powinna się znajdować w pobliżu zespołu opracowywania wyników,
 • pozostały sprzęt: identyfikatory dla obsługi, taśma klejąca, przedłużacze, taśmy power tape (czarne i czerwone, do ograniczników), duże numery oznaczające początek dróg.

3. MEDALE I PUCHARY

Organizatorzy powinni zwracać szczególną uwagę na przewidziane przepisami współzawodnictwa oficjalne nagrody w postaci medali, pucharów oraz nagród finansowych. Nagrody finansowe na zawodach leżą w gestii organizatorów.

4. ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI IMPREZ KALENDARZA PZA

Zgłoszenia organizacji imprez zliczanych do kalendarza PZA odbywają się w IV kwartale danego roku. Informację dotyczące zgłoszeń zostaną podane w osobnym komunikacie. 

Partnerzy