wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Jaskinie > Deklaracja europejska WD 66

Deklaracja europejska WD 66

Opublikowano: 8-11-2008; 22:37 przez mteg

W dniach 11–12 listopada 2008 odbędzie się w Parlamencie Europejskim
konferencja prasowa zorganizowana przez Europejską Federację
Speleologiczną (FSE), która będzie poświęcona
deklaracji WD 66 wzywającej do powstania prawa, bądź dyrektywy
dotyczącej ochrony jaskiń, jako dziedzictwa kultury, przyrody
i środowiska naturalnego.

WD66


KTJ PZA informuje, że w dniach 11–12 listopada 2008 odbędzie się
w Parlamencie Europejskim konferencja prasowa zorganizowana
przez Komisję Ochrony Jaskiń Europejskiej Federacji
Speleologicznej (FSE). Głównym jej celem będzie zachęcenie
europarlamentarzystów do podpisania deklaracji WD 66, która wzywa
do powstania prawa, bądź dyrektywy dotyczącej ochrony jaskiń,
jako dziedzictwa kultury, przyrody i środowiska naturalnego. Autorami
deklaracji są Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms i Csaba Sándor Tabajdi,
a jej treść jest następująca:„Parlament Europejski

— uwzględniając konwencję UNESCO dotyczącą ochrony światowego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

— uwzględniając art. 116 Regulaminu

A. mając na uwadze, że nie istnieją obecnie jakiekolwiek europejskie
przepisy lub dyrektywy w sprawie ochrony jaskiń,

B. mając na uwadze, że jaskinie stanowią unikatowe geotopy
w europejskim dziedzictwie, które można zachować jedynie poprzez
objęcie ochroną samych jaskiń i ich otoczenia,

C. mając na uwadze, że zachowanie elementów dziedzictwa
archeologicznego i speleologicznego stanowi podstawę dalszego rozwoju
społecznego i gospodarczego, zwiększając integrację europejską,

1. wzywa Komisję do skutecznego wprowadzenia ochrony kulturowej,
zgodnie z art. 151 traktatu WE, odnośnie obszarów krasowych i jaskiń
jako obiektów przyrodniczych, a także stanowisk kultury ludzkiej,
w celu zapewnienia włączenia środków na rzecz ich promowania
we wszystkich dziedzinach polityki UE,

2. uważa, że środki na rzecz rozwoju tych obszarów muszą obejmować:

(a) systematyczne badanie jaskiń i ich okolic, a także
ich dziedzictwa przyrodniczego i archeologicznego;

(b) ustanowienie ram prawnych służących zapewnieniu ich ochrony,
a także środki na rzecz zapewnienia, aby budowa nowych obiektów
i działalność przemysłowa były prowadzone z poszanowaniem dziedzictwa
przyrodniczego i archeologicznego;

(c) zachęty dla zabezpieczenia i konserwacji jaskiń, zapewniając
ich badanie przez specjalistów, takich jak: speleolodzy, geomorfolodzy,
archeolodzy, biolodzy, klimatolodzy itp.

(d) pomoc finansowa dla projektów, konserwacja i renowacja;

3. wzywa państwa członkowskie do wspierania, we współpracy
z Komisją, ochrony i konserwacji jaskiń oraz ich dziedzictwa
archeologicznego;

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego
oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy rządom państw członkowskich
oraz władzom lokalnym i regionalnym”.Komisja Ochrony Jaskiń przy FSE jest kierowana przez Christiane Grebe.
Głównymi jej celami są: działalność lobbingowa, prowadząca do powstania
regulacji związanych z ochroną jaskiń na poziomie Unii Europejskiej;
powołanie międzynarodowej grupy specjalistów z różnych dziedzin,
wspierających Komisję; zapoczątkowanie kampanii informacyjnej
i uświadamiającej oraz programów edukacyjnych na rzecz ochrony jaskiń
i obszarów krasowych.Dzięki przynależności KTJ PZA do FSE Polacy mogą uczestniczyć
w tworzeniu prawa dotyczącego ochrony jaskiń, które będzie dotyczyć
wszystkich środowisk zajmujących się jaskiniami i obszarami krasowymi
w Unii Europejskiej, bez względu na przynależność do FSE.Z przyjemnością informujemy, że Polska będzie miała swojego
przedstawiciela na konferencji prasowej w Brukseli. Będzie to Kasia
Biernacka ze Speleoklubu Warszawskiego. Chcemy podkreślić również,
że PZA jest jedyną organizacją/instytucją z Polski, która bierze czynny
udział w powstaniu prawa dotyczącego ochrony jaskiń i obszarów krasowych.

Partnerzy