wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Trenerzy wspinaczki sportowej

Trenerzy wspinaczki sportowej

Opublikowano: 28-02-2005; 1:00 przez mteg

Polski Związek Alpinizmu wystąpi o nadanie uprawnień trenerskich instruktorom wspinaczki sportowej.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA w porozumieniu z Komisją Szkolenia PZA oraz AWF w Katowicach i Krakowie, działając w oparciu o § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 8 poz. 93) podjęła prace w celu nadania stopni trenerskich II klasy w dyscyplinie wspinaczki sportowej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W związku z powyższym KWS i KS PZA zwracają się do zainteresowanych osób z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur. Przy rozpatrywaniu zgłaszanych kandydatur będą brane pod uwagę:

  1. minimum 3-letni okres posiadania uprawnień instruktorskich w dyscyplinie wspinaczki sportowej (biorąc pod uwagę datę wystawienia legitymacji) lub staż w pracy trenerskej w przypadku krótszego posiadania w/w uprawnień,
  2. posiadanie aktualnej klasy sportowej PZA — mistrzowskiej międzynarodowej lub mistrzowskiej albo spełnienie warunków wymaganych dla jej uzyskania w przeszłości, zgodnie z warunkami jej uzyskania przewidzianymi aktualnymi przepisami współzawodnictwa sportowego we wspinaczce sportowej PZA,
  3. sukcesy trenerskie we wspinaczce sportowej,
  4. poparcie dla kandydatury przez co najmniej jeden klub uczestniczący we współzawodnictwie sportowym we wspinaczce sportowej organizowanym przez PZA w 2004 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać w formie pisemnej na adres Biura Zarządu PZA, 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10/12 w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2005 (decyduje data stempla pocztowego). Nadsyłane zgłoszenia muszą zawierać pełną dokumentację stopnia spełniania przez kandydata wymagań okeślonych w pkt. 1–4. Deklaracje kandydatów nie poparte odpowiednią dokumentacją nie będą rozpatrywane. Komunikat o wszystkich przyjętych i odrzuconych zgłoszeniach zostanie podany na stronach internetowych PZA w terminie do 15 kwietnia 2005.

Tomasz Kugler (KWS PZA)

Dariusz Porada (KS PZA)

Wacław Sonelski (AWF Katowice)

Partnerzy