wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Licencje i zaświadczenia

Licencje i zaświadczenia

Opublikowano: 11-04-2006; 12:51 przez mteg

Informacja KWS PZA w sprawie licencji zawodników i koniecznych dla ich uzyskania zaświadczeń lekarskich.

Licencje PZA

Wymóg przyznawania zawodnikom licencji jest obowiązkiem nałożonym na
PZA poprzez art. 3, 12 i 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. 2005 Nr 155 Poz. 1298).

PZA nie ma możliwości niestosowania się do ww. przepisów — musi
wydawać licencje wszystkim bez wyjątku zawodnikom startującym w zawodach
organizowanych przez PZA i musi też prowadzić ewidencję wydanych licencji.
O ile procedura wydawania licencji jest uciążliwa, tak dla zawodników
jak i dla PZA, to samo prowadzenie ewidencji wydanych licencji ma
też swoje dobre strony: PZA posiada spójną bazę danych zawodników,
na podstawie której mogą być obliczane dowolne rankingi, nie musi
wymagać ponownego nadsyłania danych w przypadku przesyłania
danych zawodników do UIAA itp.

Zaświadczenia lekarskie

Wymóg przedstawiania przez zawodnika zaświadczenia lekarskiego jest
obowiązkiem nałożonym na PZA poprzez art. 29 ust. 2 pkt 2 cytowanej
powyżej ustawy. W/w przepis
stanowi, że do wniosku o wydanie licencji dołącza się „zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny
sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa
sportowo-lekarskiego
”.

W praktyce PZA nie jest
w stanie sprawdzić, czy przedstawiane przez zawodników
zaświadczenia są wystawiane przez lekarzy z odpowiednią
specjalizacją lub odpowiednim certyfikatem. W związku z tym od
wszystkich zawodników są wymagane kopie ww. zaświadczeń —
wraz z wnioskiem o przyznanie licencji należy przesłać do Biura
PZA oryginał zaświadczenia lekarskiego (albo jego kopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem).

PZA nie wymaga, aby ww. zaświadczenia były przedstawiane
w formie książeczek lub kart zdrowia sportowca. Wystarczy zwykła
kartka papieru z odpowiednim stwierdzeniem i pieczątką lekarza.
Za wystawienie niezgodnego z prawem zaświadczenia odpowiada
lekarz, a za przedstawienie nieważnego zaświadczenia
odpowiada zawodnik.

Partnerzy
Partnerzy techniczni