wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > System dofinansowań „Minimum + Premia”

System dofinansowań „Minimum + Premia”

Opublikowano: 10-08-2013; 0:35 przez mteg

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe w zakresie wspinaczki sportowej ze środków pochodzących z budżetu PZA opartego na dofinansowaniu zadania zleconego przez właściwego ministra odpowiedzialnego za sprawy sportu. Realizacja zadania zleconego podlega ewaluacji m. in. pod względem osiągnięcia celów oraz zgodności z określonymi działaniami.


Aby zapewnić najlepszym zawodnikom Kadry Narodowej realizację celów poprzez zapewnienie odpowiednich warunków startów w zawodach międzynarodowych w ramach posiadanych środków, Komisja Wspinaczki Sportowej wprowadza następującą procedurę dofinansowań uczestników w zawodach międzynarodowych.


1. Kwalifikacje zawodników


1.1. Dofinansowanie może otrzymać tylko zawodnik będący członkiem klubu zrzeszonego z Polskim Związkiem Alpinizmu.

1.2. Na podstawie odrębnego regulaminu zostaje powołana Kadra Narodowa we wspinaczce sportowej.

1.3. Spośród członków KN wyłoniona zostaje na podstawie wyników zawodów międzynarodowych z poprzedniego sezonu grupa zawodników objęta programem dofinansowań „Minimum + Premia”.

1.4. Bezwzględnym wynikiem kwalifikującym do uzyskania dofinansowania w w/w programie w kategorii seniorów jest zajęcie miejsca 1-10 w zawodach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, World Games oraz w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a także światowego rankingu IFSC (na koniec danego roku) lub miejsca 1-3 w edycji zawodów z cyklu Puchar Świata.

1.5. Bezwzględnym wynikiem kwalifikującym do uzyskania dofinansowania w w/w programie w kategoriach juniorskich jest zajęcie miejsca 1-8 w zawodach Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów.

1.6. KWS może zmienić kryteria kwalifikacyjne programu „Minimum + Premia” na podstawie oceny wartości sportowej oraz w odniesieniu do poziomu światowego konkurencji.

1.7. Zawodnik KN, który nie uzyskał kwalifikacji do programu dofinansowań „Minimum + Premia” na podstawie wyników z poprzedniego sezonu, może zostać objęty programem przy dwukrotnym uzyskaniu określonych wyników kwalifikacyjnych w bieżącym sezonie startowym.

1.8. Zawodnik KN, który nie uzyskał kwalifikacji do programu dofinansowań „Minimum + Premia” decyzją KWS może otrzymać dofinansowanie na daną edycję zawodów międzynarodowych na podstawie wyników uzyskanych w zawodach międzynarodowych, zawodach KWS PZA i konsultacjach organizowanych przez KWS PZA.

1.9. W przypadku niskiej frekwencji zawodników w danej kategorii wiekowej na zawodach międzynarodowych i organizowanych przez PZA, KWS może obniżyć wagę wyniku.


2. Dofinansowanie


2.1. Każdemu zawodnikowi objętemu programem dofinansowań „Minimum + Premia” zostanie przyznana minimalna kwota dotacji na udział w zawodach międzynarodowych.

2.2. Wysokość minimalnej kwoty dla zawodników objętych programem na poszczególne zawody zostanie określona przez KWS na podstawie otrzymanych środków w ramach budżetu PZA, całorocznych planów startowych zawodników oraz miejsca odbywania zawodów.

2.3. Dodatkowe dofinansowanie mogą otrzymać zawodnicy objęci programem dofinansowań „Minimum + Premia” na podstawie dwóch ostatnich wyników uzyskanych w bieżącym sezonie startowym w zawodach określonych przez KWS.

2.4. Zawody wytypowane przez KWS jako dodatkowe kwalifikacje mogą obejmować zawody międzynarodowe oraz krajowe, a w szczególnych przypadkach również konsultacje KN.

2.5. KWS ustala szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla uzyskania dodatkowego dofinansowania.

2.6. W szczególnych przypadkach losowych KWS może przyznać dodatkowe dofinansowanie zawodnikowi, który nie uczestniczył w wytypowanych kwalifikacjach.

2.7. Obowiązkiem zawodnika objętego programem dofinansowania jest przestrzeganie zasad warunków startów w zawodach IFSC, a w szczególności:


2.7.1. zgłoszenia planów startowych (do 20 lutego każdego roku),

2.7.2. posiadanie licencji IFSC,

2.7.3. posiadanie aktualnych badań lekarskich,

2.7.4. terminowe zgłoszenie na zawody IFSC (minimum 20 dni przed oficjalnym zakończeniem przyjmowania zgłoszeń),

2.7.5. rozliczenie otrzymanego dofinansowania (do 14 dni po zawodach),

2.7.6. uzupełnienie wszelkich innych niezbędnych dokumentów wymaganych przez PZA oraz IFSC,


2.8. W przypadku niewywiązania się z obowiązków wynikających z 2.7, KWS może podjąć decyzję o wykluczeniu z programu dofinansowań.

2.9. Zawodnicy objęci programem podlegają w ciągu sezonu okresowej ewaluacji, a w przypadku nie realizacji planów szkoleniowych, startowych, kontuzji oraz wyników odbiegających od prognoz mogą zostać wykluczeni z programu.


3. Postanowienia końcowe


3.1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KWS PZA,

3.2. Odwołanie od decyzji KWS podlega rozstrzygnięciu przez Zarząd PZA

3.3. Niniejsze przepisy dot. dofinansowań wchodzą w życie 1 stycznia 2014 roku.

Grzegorz Tucki


Przewodniczący
Komisji Wspinaczki Sportowej PZA

Partnerzy