wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Fundacja Lotto: SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE.

Fundacja Lotto: SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE.

Opublikowano: 1-09-2022; 11:04 przez Wspinaczka Sportowa

W ramach konkursu „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 10 (dziesięć) lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

  • organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 tj.z dnia 2022.06.24), zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj. z dnia 2021.02.18) posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/

Wnioski można składać w terminie od 22 lipca do 13 września 2022 r.

Partnerzy