wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny w prowadzeniu – Łódź 2019

Puchar Regionalny w prowadzeniu – Łódź 2019

Opublikowano: 19-10-2019; 5:53 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 2 listopada 2019 w Łodzi odbędzie się Puchar Regionalny w konkurencji wspinaczki prowadzenie dla kategorii wiekowych dzieci młodszych, dzieci, młodzików i juniorów młodszych. Zawody adresowane są do zawodników reprezentujących kluby z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. 

1. Organizator

Fiord Centrum Wspinaczkowe, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź

2. Sponsorzy

Suzano, Entre-Prises, Clip ‘n Climb, Canterbury, Costa Coffee

3. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Zatoka Sportu PŁ, Łódzki Klub Wysokogórski, Akademicki Klub
Sportowy, Klub Sportowy “Ascendo”

 

2019-11-02-PR-Lodz

4. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci reprezentujące kluby z województw: łódzkie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie. O uczestnictwie w zawodach decyduje przynależność do Klubu z danego województwa, w przypadku osób niezrzeszonych decyduje adres zamieszkania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

 • Dzieci młodsze -rok urodzenia 2010 i późniejszy,
 • Dzieci – rok urodzenia 2009 i 2008,
 • Młodzicy – rok urodzenia 2007 i 2006,
 • Juniorzy młodsi – rok urodzenia 2005 i 2004.

5. Opłata startowa

 • Opłata wpisowa wynosi 65.25 zł (z koszulką) w przedsprzedaży w terminie do
  22.10.2019 – płatne przez platformę Competit, 
 • Opłata wpisowa wynosi 45 zł (bez koszulki) w terminie do 31.10.2019 – płatne przez
  platformę Competit, 
 • Opłata wpisowa wynosi 55 zł (bez koszulki) w dniu zawodów – płatne w biurze zawodów, 
 • Opłata wpisowa wynosi 75.25 zł (z koszulką) w dniu zawodów – płatne w biurze zawodów
  (dostępność koszulek nie jest gwarantowana).

6. Rejestracja zawodników

Rejestracja zawodników odbędzie się w sobotę 02.11.2019. Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru startowego oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu zawodów.

7. Świadczenia organizatora

Medale, nagrody i dyplomy za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii, dyplomy na
finalistów.

8. Formuła zawodów oraz punktacja

Eliminacje

Kategoria Dzieci i Dzieci Młodszych ma do zrobienia po 3 drogi eliminacyjne. Kategoria Młodzików i Juniorów Młodszych po 2 drogi eliminacyjne. Dziewczynki i chłopcy startują na tych samych drogach. Limit  czasu na zrobienie jednej drogi to 4 minuty dla wszystkich kategorii. Drogi eliminacyjne przechodzone będą z asekuracją górna dla wszystkich kategorii.

Finały

Finały przeznaczone są dla kategorii dzieci młodszych, dzieci ,młodzików i juniorów młodszych. Do finałów z każdej kategorii wchodzi sześcioro zawodników z najlepszym wynikiem po eliminacjach. Klasyfikacja odbędzie się na podstawie wyników finałów ,odpowiednio – wędka (kategoria dzieci młodsze i dzieci) i prowadzenie (kategoria młodzicy i juniorzy młodsi); w przypadku miejsc ex aequo o wyniku decyduje miejsce 
zajęte w eliminacjach, a dalszej kolejności czas przejścia drogi finałowej. Limit czasu na przejście drogi finałowej to 5 minut. Obowiązuje strefa izolacji (z możliwością obserwacji drogi w trakcie rundy eliminacyjnej).

 • Dzieci młodsze: eliminacje i finał wędka,
 • Dzieci: eliminacje i finał wędka,
 • Młodzicy: eliminacje – wędka, finał – prowadzenie,
 • Juniorzy młodsi: eliminacje – wędka, finał – prowadzenie,

Miejsce na każdej drodze wynika z postępu jaki odniósł zawodnik. Do każdego kolejnego chwytu przypisana jest kolejna liczba punktów. Zawodnik ma tylko jedną próbę na danej drodze. Zawodnikowi, który ukończy drogę, przyznaje się wynik „top”. W przypadku odpadnięcia zawodnika od ściany albo wydania przez sędziego polecenia przerwania startu przez zawodnika, osiągniętą przez niego wysokością jest najdalej  położony (zgodnie z przebiegiem drogi), utrzymany lub użyty chwyt. Za chwyt utrzymany przyznawana jest liczba punktów stosowna do danego chwytu na drodze. Jeżeli zawodnik wykona z tego chwytu ruch w kierunku przebiegu drogi do tego punktu dodawany jest plus (+).

9. Harmonogram zawodów

02 listopada 2019 (sobota)

 • 9:00 – 10:00 – Rejestracja zawodników w biurze zawodów,
 • 10:00 – 10:30 – Prezentacja dróg wspinaczkowych oraz omówienie zasad punktacji,
 • 10:30 – 14:30 – Eliminacje DM i D,
 • 10:30 – 13:30 – Eliminacje Mł i JM,
 • 14:00 – 15:30 – Finały Mł i JM,
 • 15:00 – 16:30 – Finały DM i D,
 • 16:00 – Ceremonia Dekoracji Mł i JM,
 • 17:00 – Ceremonia Dekoracji DM i D.

Harmonogram zawodów w zależności od ilości zawodników może ulec zmianie. W przypadku zbyt małej ilości uczestników Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od finałów i wyłonienia zwycięzców danej kategorii na podstawie wyniku z eliminacji.

10. Informacje dodatkowe

Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu, regulaminu Centrum Wspinaczkowego Fiord, oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów. 

 • Za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialna jest obsługa zawodów wspinaczkowych.
 • Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

11. Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą platformy Competit uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia.
 • Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Niepodpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem  możliwości udziału w zawodach.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatorów.

12. Osoby oficjalne

Sędzia Główny: Paweł Czyż
Sędzia PZA: Rafał Mockałło

Partnerzy